Evenementen in december 2022

Weppers tongersdei 19-8
19 augustus 2009
Weppers sneon 22-8
22 augustus 2009

Kaai kwyt
Lourens van der Pol (D1) hat juster syn kaaien ferlern bij de Skoalleseize. Hat immen se fûn? Mail nei
ipponlourens@home.nl

Bekerwedstryd
Jûn om 19.00 oere yn Easterein de bekerwedstryd SDS C1 – Oeverzwaluwen C1

Foto’s meitsje
Helaas zijn de foto’s van de A junioren in het water gevallen. Daarom doen we zaterdag voor de A junioren nog een poging voor de A’s naar hun uitwedstrijd gaan. Om 13.00 uur staat de fotograaf voor hun klaar.   Wees op tijd; shirts dienen ook aanwezig te zijn tot zaterdag. 
Ook spelers bij andere teams die nog niet op de foto zijn gekomen kunnen zich zaterdag bij de fotograaf melden.
Is die man met die grote lens; hij is de hele zaterdagmiddag aanwezig.
Enne

Skrabje
It wie tongersdeitejûn wer skrabjen om spilers. It keatsen en no ek Lowlands
sit in oantal seleksjes dwers.

Filden
Der is sneon al wer keatsen yn Easterein en dat hat ta gefolch dat der mar ien fjild beskikber is. SDS 1 en SDS 2 stiene op it programma beide om 14.30 oere. Dat kin dus net. Leeuwarder Zwaluwen 3 waard benadere en sij wiene ree (wêrfoar tank)om 17.00 oere te kommen. Dus SDS 2 moarn dus om 17.00 oere

Programma sneon 22-8

    útslach
14:30 SDS 1 (zat) – AVC 1  
17:00 SDS 2 – Leeuw. Zwaluwen 3  
12:30 SDS 5 (zat) – AVC 4   
14:30 Franeker SC A1 – SDS A1  
11:00 Mulier C1 – SDS C1  
9:00 Workum E1 – SDS E1  
10:15 QVC F1 – SDS F1  

Seleksje SDS 1
Wij hawwe de folgende nammen trochkrigen fan lieder René foar de wedstryd SDS 1 – AVC 1 om 14.30 oere (om 13.15 der wêze):
Skelte, Feite, Tsjipke, Tsjalling, Anne, Harm, Redmar, Freek, Jaap, Jacob, Jildert, Arjan en Hjalmar

Seleksje SDS 2
SDS 2 spilet om 17.00 (16.00 oere der wêze) oere tsjin Leeuwarder Zwaluwen 3. Lieder Jeroen ha de folgende spilers bijelkoar belle:
Bauke, Jelte P, Wichard, Jan Simon, Harm Jan, Syb, Eeltje, Henk, Hjalmar, Mark, Jeroen, Ronny, Sybren.

Seleksje 5
SDS 5 bekert sneon ek. Om 12.30 oere tsjin AVC 4.
De folgende spilers keatse net (of earst ien omloop) , binne ek net  nei Lowlands:
Bertus, Ype B., Harm U, Tjeerd, Anco, Auke, Christiaan, Marco, Aant, Piet, Durk, Jacob, Ype T, Folkert, Klaas en Daan

Gie net troch
Wij hawwe it net trochkrigen mar wij meie hast oannimme dat SDS A1 juster net trochgien is.

Fyts te keap
Dirk Yde wûn yn Dronryp in fyts mei it keatsen. Hij hie al in fyts. Hij wol him dus wol kwyt. Op syk nei in fyts? Sjoch
hjir