Evenementen in december 2022

Wepperkes -woansdei-
16 januari 2007
Wepperkes -freed-
18 januari 2007

Trainen
Al it trainen fannejûn giet net troch!

Oefenje(1)
SDS 1 oefent kommende sneon om 14.30 út tsjin Zeerobben. Mear ynformaasje folget.

Oefenje(2)
SDS 2 oefent sneon om 14.30 thús tsjin Balk 2. De seleksje wurdt hjir as alles goed giet jûn bekend makke.

Kaarte en pylkje smite
Hopelijk wurdt it moarntejûn wer in grut sukses. Sa ’t jim yn jim aginda lêze kinne stiet der op freed 19 jannewaris  in klaverjas wedstryd en in dart-toernooi organisearre troch de aktiviteitenkommisje.
It begjin om 20.00 oere en sij ferwachtsje in protte dielname.
Je hoege je fan te foaren net op te jaan.

Futsal: SDS 2 wint sûnder fedette
De sealfuotballers fan SDS 2 hawwe juster in wichtige stap makke op de reis nei it kampioenskip. Sy wûnen yn de Jouwer mei 4-7 fan Haskerland 1. En dat sûnder stjêrspiler en oanfierder Tseard Breeuwsma die der troch in ûngemak mei de kroade net by wie. Klik hjir foar it hiele wedstrydferslach fan Dirk-Yde Sjaarda.
Klik hjir foar de topskoorderslist.

Spitich
Ôfrûne wike kamen der by it jeugdtrainen yn de seal 2 kear gjin trainer opdagen. Dit is hiel sneu fansels foar dizze jonkjes.
Hjirby in oprop oan de trainers om goed harren trainingsskema te besjen wannear ’t sy oan ‘e buert binne. Jim kinne it ek fine ûnder “aginda” of klik hjir.  

Forza wa??

Toen ik deze week het buitenlandse voetbal op talpa zat te kijken, kwam er een verassend beeld voorbij. Het ging hierbij om de Italiaanse competitie. Uit de beelden blijkt dat ook de prestaties van SDS 3 in het buitenland worden gevolgd. Sterker nog, uit de foto blijkt dat er tamelijk veel fans van het sterrenteam in het buitenland zijn.
Gelukkig heb ik de beelden via talpa kunnen achterhalen. Uit de foto blijkt dat er ook een SDS (3)’er in het stadion aanwezig was (let goed op het spandoek tussen de twee ringen in).
Met zeer veel sportieve groeten,
J. Stenekes


Nije hobby
Marcel Frankena lit fanút it wiete Ljouwert witte op syk te wêzen nei in nije hobby:
Net safolle nijs uit Ljouwert, misschien noch dat ik fan plan bin om myn papieren as Wetterpolo-coach te heljen. Nei het damesteam opstart te hewwen liekt ut mie wol wat om mei een wetterpoloploechje te trainen op us fjild. Dat hoeche net allinnich froulju te wezzen overigens. 
Groetnis ut Ljouwert.

Marcel passet dy waterpolo-pet wol…….

Wedstrydsekretariaat sneon
Beste mensen,
Wij gaan even erop uit, en Douwe Dirk Reitsma (332500) neemt zaterdag alle zaken waar die te maken hebben met het wedstrijdsecretariaat. Hij regelt ook de evt. afzeggingen met de leiders e.d.
Vriendelijke  groeten,
Andre Christiaan Vink


Letter mear!