Evenementen in november 2022

De nije SDS League!!
3 september 2007
Wepperkes -woansdei-
4 september 2007

Traine
SDS 1 soe jûn oefenje tsjin Cambuur A1. Dizze wedstryd giet net troch. Der wurdt gewoan traind om 19.30.

Ynhelje
SDS 4 mei syn wedstryd tsjin Zeerobben al gau ynhelje. Sy spylje tongersdei om 18.30 yn Easterein tsjinelkoar. It sil ús benije as de Harnsers al wat bekommen binne fan de fiskerijdagen.

SDS League
De earste 3 teams fan de SDS League hawwe wy alwer binnen. Klik
hjir om ek mei te dwaan.

Topconditie
Afgelopen zaterdag was voor veel teams de eerste keer dat ze weer op het veld stonden. Ook menig scheidsrechter begon met frisse moed aan de competitie wedstrijden. Zo ook onze eigen verenigingsscheidsrechter Friso Alberda. Na het potje fluiten van SDS 3, werd er gevraagd aan Friso of hij ook de A1 even wilde fluiten. Na een telefoontje naar huis dat hij iets later thuis kwam, dartelde Friso weer met “frisse”moed door het veld en floot vervolgens nog een keer 90 minuten vol. Kortom 180 minuten draven en de blesuretijd erbij, dan moet je wel over een topconditie beschikken. Geweldig.
André Vink


Tsjoch
Wij binne wat fan de Fryske kant sa’t jim witte. Wij wolle dan ek net neilitte jim te wizen op
it reunykonsert fan Tsjoch, it fryske muzykfestifal dat syn begjin in bytsje yn Easterein fûn hat ýn 1976 yn de Tsjerne.
Op snein 9 septimber is der in prachtige Fryske middei mei Jarje, Kneppelfreed, Sytse van der Werf en in protte oaren. En foar de echte linkse rakkers sil Pyt Jan Sikkema ek wer optrede mei syn fertolking fan Lola en syn legendarysk liet: “Witte jim wat raar, dat ús kommisaris, ús eigen taal net sprekt, him ek nea ferbrekt.”
Sjoch
hjir foar mear ynformaasje mar wachtsje net te lang mei it bestellen fan de kaarten.

Pleagje
Tsjalling Sikma lit ús witte dat hy tige bliid is dat hy no yn Ljouwert wennet. De Rypsters pleagje him op it heden nogal mei syn foarkar foar Ajax(klik
hjir)…………..

Knap………
Hoe krije je it foar mekoar(klik hjir).