De nije SDS League!!

Wepperkes -moandei-
2 september 2007
Wepperkes -tiisdei-
3 september 2007

De transfermerke is slúten. Dit betekent dat wy los kinne mei de nije SDS League. Wy wolle graach de teams foar folgende wike snein 16 septimber binnen hawwe. Dan kinne wy dat wykein lyk begjinne. Wy sille jim dus aardich efter de broek oan sitte.

Mochten jim noch foutsjes ûntdekke yn de spilerslist, mail it dan efkes nei sdsleague@vv-sds.nl.

Hjir kinne jim de nije dielnimmings-formulieren fine foar de earste helte fan it seizoen 2007/2008.
Jim nije team moat ynleverje wurde foar
snein 16 septimber.

As je oan de earste helte meidogge dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte. Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

 

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

 

Roel Sybesma, De Singel 17, 8734 HP Easterein

of by

Willem Wijnia, Walperterwei 21, 8731 CC Wommels.

 

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl


De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside. Ek hinget der yn ‘e fuotbalkantine en ferskynt der eltse moanne yn ‘e Treffer.

 

Hjir kinne jimme de benoadigde formulieren fine:
hspace=0
    hspace=0
*Spilerslist SDS League *Dielnimmingsformulier(dizze formulieren komme ek yn de kantine te lizzen)