Evenementen in december 2022

Test
7 december 2003
SDS verslaat stug spelend Rottevalle
7 december 2003

Jan fan Geeske

Op syn earste echte sneon dat de winkel net mear in winkel is, stiet Jan de Jong as oplettende taskower by de B-s te sjen. En net allinne Jan ek oare promininte taskôwers hawwe de lijte fan de kantine opsocht. SDS B1 wûn mei 4-1.

Inkelbannen

Arjan Posthumus wie it foarige wykein de grutte pechfûgel. Yn de wedstriid A1 tsjin Joure 1 skuorde hy syn inkelbannen. Sterkte der mei.

Bekerwedstriid

SDS5, sis mar de feteranen spylje harren bekerwedstriid op 20 desimber út tsjin Minnertsgea.

Trainers

It hâldt ús allegear dwaande: hoe komt it mei de trainers fan SDS1. Want net allinne Kees Jansen stoppet ek Robert en Marco Hoekstra geane takem jier net troch. Allinne Sipke Hiemstra hat neffens eigen sizze bytekene.