Wat neist it fuotbal?

Nije trainer (7)
4 december 2003
Nije trainer (8)
5 december 2003

Wy sykje minsken rûnom SDS dy in nuvere hobby hawwe foar ús rubryk “Wat neist it fuotbal”. Wy kinne sels net ien mear betinke. Dus kinne jimme ien by SDS die ’t by foarbield graach oargel spilet, de (twadde) fluit blaast, mestkevers sparret, breidet, graach op hege hakken rint of punnikt, mail it ús; DeTreffer@vv-sds.nl .