Nije trainer (7)

Sibe, tink derom!!
4 december 2003
Wat neist it fuotbal?
5 december 2003

Wy wienen noch ien fergetten op ús listje te setten. Ton Hartman fan Hurdegaryp like wol earen nei SDS te hawwen. Hurdegaryp wie allinne wol wiis mei him en hy hat bytekene. Hy komt dus net mear op ús listje.

André Semplonius fan Nijlân seit yn ‘e Wijd en Zijd dat de seleksje fan Nijlân der noch hieltiten net út is om mei him fierder te gean. Dit liket my in goeie reden om ris by SDS te sjen. Hy stie al op ús listje, mar wy sette him no boppe-oan.

Hjirûnder it hiele listje:
* André Semponius (no Nijlân)
* Richard Elsinga (no Be Quick Dokkum)
* Fritz Korbach
* Riemer Kooistra (no Broekster Boys)
* Klaas Dijkstra (no CSL)
* Klaas Westra (no Harkemase Boys 2)
* Sjoerd Jan Eppinga (no Harkemase Boys 1)
* Lykle Bleekveld ( no Ouwe Syl)
* Jan Ydema (no LSC)
* Wichard Deinum (no spiler SDS 1)
* Roel Hogeveen (no Balk)
* Johnny Nota (no Zeerobben)
* Marco Hoekstra (no SDS 2)
* Frans Nijholt (no SC Joure 2)
* Gerlof Kootstra (no Opeinde)
* Eric Schuitemaker (no Creil)
* Johan Neeskens (no NEC)

Wa moat it fan jim wurde? Der binne fêst noch mear gegadigden. Mail it ús!