Wat is "Schwalbe" yn it Frysk?

Bûtenpost sjocht it hielendal sitten
25 maart 2004
SDS – Bûtenpost
26 maart 2004

At je wat let út de kantine wei komme hat it kâns dat de fiets op lekke bânnen stiet. In rotstreek fansels, mar je moatte wer fierder en geane nei De Jong om nije bannen. Je binne noch wat gremjittich en wat stiet der dan ek noch op de ferpakking?Wat schwalbe? Niks schwalbe dat ding is wier sa lek as in tjems. Je hâlde je yn tsjin de ferkeaper en ride yn ‘e auto wer nei hûs. Yn ‘e auto bêdsje je wer wat del en begjinne je der oer nei te tinken; “betsjut it no dat at in spiler sich falle lit, hy in “lek bantsje” makket?”