SDS – Bûtenpost

Wat is "Schwalbe" yn it Frysk?
25 maart 2004
Opstellingen SDS 1 en 2.
26 maart 2004

De wedstriid SDS – Bûtenpost libbet mei in soad minsken. Omrop
Fryslân hat der dan ek foar keazen om sneon de wedstriid
“libbend”(live) út te stjoeren. Eltsenien is fansels benijd wat Heilco
Broersma te sizzen hat, mar je kinne better mei eigen eagen sjen
at it wol kloppet wat hy allegear yn sa ’n útstjoering seit. Kom dus
allegear nei SDS 1 tsjin Bûtenpost! De wedstriid begjint moarn om
14.30 oere. It kin wêze dat de lju út Bûtenpost dochs mei de
auto komme.


Ûndanks it tiidstip wit ik hjir echt hielendal neat fan. Wa wie it al?