Wa wurdt 1e klas kenner fan 2e klasse K?

Wepperkes -moandei-
2 mei 2005
Wepperkes -tiisdei-
3 mei 2005

Der wurdt hiel wat ofpraten oer de spanning yn de twadde klasse. Dêrom freegje wy ús ôf wa kin ús de ûntknoping foarspelle. Jou dêrom antwurd op de folgende fragen:
1. Wa wurdt kampioen (1)
2. Wa docht mei oan de neikompetsyje foar promaosje (3)
3. Wa degradeare streekrjocht? (2)
4. Wa einigt tredde fan ûnderen en moat him fia de neikompetysje rêde. (1)

Wy stelle it prachtige SDS horloazje beskikber foar de winner dy’t alles goed rieden hat. Binne der mear goeie ynstjoeringen, dan lotsje wy. Der binne ek noch in oantal treastprizen yn de foarm fan it jubileumboek fan SDS.

Elkenien kin meidwaan en wy binne foaral ek benijd wat de miening is fan spilers/supporters fan oare klups yn de twadde klasse k is.

Derom mail nei
info@vv-sds.nl en stryd mei om de titel

1-ste klas kenner fan de 2-de klasse K.

Antwurden moatte foar 7 maaie binne wêze.

Wy hâlde jim fansels tuskentiids op de hichte fan wat foarspellingen.

Klik hjir foar de tuskenstân.