Evenementen in november 2022

Seleksjes sneon 14-4
12 april 2012
Weppers 15 april
14 april 2012

Mail de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers, bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine: 0515-331700


Tiid Thús
09:00 SDS D2 – SWZ D4 0-0
09:00 SDS E1 – ScharnegoutumE1 4-4
09:00 SDS E2 – RES E3 6-2
10:15 SDS F4 – Renado/VVI F5 3-2
10:15 SDS F6 – Workum F8 2-1
10:30 SDS C1 – AVC C1 5-0
11:30 SDS D3 – JV Bolsward D4
12:00 SDS A1 – NOK A1 ôflast
12:40 SDS B1 – NOK B1G
14:30 SDS 1 – Minnertsga 1 0-0
14:30 SDS 2 – Minnertsga 2 2-2
Tijd Út
09:00 JV Bolsward D1 – SDS D1 6-1
09:00 Balk E5 – SDS E3 1-7
09:00 Woudsend F1 – SDS F2 4-2
09:00 CVO MD1 – SDS D4 0-5
10:15 Oosterlittens E4 – SDS E4 3-0
12:45 Tzum 2 – SDS 5 1-4
12:45 LSC 1890 E10 – SDS E5 1-1
13:45 LSC 1890 F9 – SDS F5
14:30 Oosterlittens DA1 – SDS DA1 4-1
14:45 Blauw Wit ’34 10 – SDS 4 1-0
15:45 Foarut DA1 – SDS DA2 4-2


Efkes Balje
Under ideale waarsomstandicheden waard der freedtejûn wer Efkes Balle. Der wiene tal fan hichtepunten, in lyts oantal djiptepunten en in inkel persoanlike drama. Wij krije troch dat jim bij ien fan dy drama’s tinke moatte oan dy hurdfytser dy’t al fier foar de einstreep de hannen de loft ynstekt, it sjurtsje rjocht lûkt, de hân oer de helm strykt en de noas noch efkes útsnúft en dan …….ynhelle wurdt flak foar de streep.
Jim kinne neifraach dwaan bij Johan Heerma en Sytse
Hibma, sij wiene de haadrolspilers yn dit lytse drama/klucht.
De twa winnende doelpunten waarden makke troch Tjerk van der Pol, dy’t dêrfoar de hiele jûn op in rugbydoel sebeare doelpunten makke hie. Dit optreden fan Tjerk, dat moat de C’s hjoed fleugels jaan.

SDS 1 – Minnertsgea 1 0-0
SDS 1 miste 5 basisspilers, mar wat wy der fan heard hawwe wie dêr neat fan te sjen. SDS spile knap en hie miskien wol rjocht op mear as ien puntsje. Spitich genôch bleaun it by ien, mar it fertrouen liket wer hielendal werom en wy sjogge út nei de kommende wiken.

SDS 2 – Minnertsgea 2 2-2
SDS 2 spile miskien wol ien fan syn beste earste helten fan it seizoen. Spitich wie allinnich dat sy dochs mei 2-0 efter kamen. SDS bleaun fuotbaljen en makke troch in frije traap fan Robert en in goal fan Jort 2-2, mar yn de twadde helte wie de koeke op en bleaun it 2-2. SDS kin him klear meitsje foar degradaasje en mei folgend jier wer ris yn de Reserve-Klasse 2 sjen.


Tzum-2 – SDS-5 1 – 4
SDS-5 speelde op een goed veld een leuke en pittige wedstrijd tegen Tzum-2.
Tzum speelde met een gemiddelde leeftijd van begin begin 20 tegen SDS met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar en 3 maanden.
Er werd door beide teams met veel inzet gespeeld, maar SDS was voetbaltechnisch de betere en won derhalve terecht.
doelpunten:
0-1 Jappie uit corner Wichard
1-1 schitterende volley onbekende Tzum speler
1-2 Harm Auke uit assist Wichard
1-3 Jappie uit assist Harm Auke
1-4 Jappie uit doorgekopte bal van Ids uit corner Wichard
Ook bedanken wij de meegereisde supporters en scheidsrechter Fokke voor de uitstekende leiding.
Met nog 6 thuiswedstrijden te gaan en 3 punten achterstand op koploper Franeker gaan wij nog steeds voor het kampioenschap.
Opmerkelijk: het lukte Harm Auke niet om een bal welke over de lijn rolde binnen te schieten, Tjeerd is bijna 25 jaar getrouwd, Pieter Groeneveld speelde als een jonge god, Ype was na 45 minuten leeg gespeeld en Hans speelde met een staartje.
groet,
de leiders van het 5e

SDS C1 – AVC C1 5 – 0
De mannen waren klaar voor de strijd. Hoewel ook bij winst het kampioenschap nog ver weg is door een slechter doelgemiddelde, stonden de mannen erop AVC voor de tweede keer te verslaan. Vanaf het beginsignaal werd die bedoeling ook duidelijk gemaakt. Het eerste kwartier werd met veel pressie en elan gespeeld, wat al snel leidde tot twee goals. Almar voegde daar voor de rust nog een beauty aan toe. Na de rust werd er rommeliger gespeeld. AVC maakte het ons moeilijk, maar hielp ons ook verder in het zadel door een eigen goal. Pieter S. maakte de laatste, ook een beauty! Nu de laatste wedstrijden zelf winnen en hopen dat AVC nog ergens een misstap maakt.
Tjerk

SDS E1 – Scharnegoutum E1     4-4
In muoisume wedstriid. Miskien dat it kaam omdat de eigen doelman op it lêste momint útliend waard oan E2.
It skoareferrin joech spanning. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4.
Goed weromkommen nei de 2-4 en de lêste 5 minuten hie der sels mear ynsitten. Der sieten yn alle gefallen in pear prachtige doelpunten bij.

SDS F6 – Warkum F8 2-1
Powerrrrr  limonade!
Nei 2x krekt yn de leste minuten fan de party mei 2-1 ferlen te hawwen, stunen we dizze wike eindeliks mei 2-1 oan de goeie kant fan it skoareboerd.  De teams wiene goed oan elkoar weage en dertroch waard it in sear spannende party wer Warkum de measte kansen hie, mar SDS uteindelik de measte goals.
It ûntbruts de mannen fan F6 yn de earste helte nog wat oan power en der wist Warkum goed gebrûk fan te meitsjen. 0-1 reststand wie it gefolch.
Nei de limonade (Anita en Harm wat der yn sitten hat wit ik net, mar nije wike graach itselde recept!) stûn der de twadde helte in hiel oar team yn it fjild. Der waard no folle mear fuotbalt en it wie Sybo die mei syn aksje SDS werom brocht yn de wedstriid. 1-1!
Der kamen kansen “over en weer” en (foaral foar de âlders) waard it nog spannender toen Redmer der nei in corner  2-1 foar SDS fan makke. Mei nog sa’n 5 minuten op de klok (it fielde as 45) wiene we no ticht by in oerwinning. En SDS koe lokkich de holle koel hâlde. De opluchting wie ek grut toen Sieta  de party útblaasde. Yesss, 3 punten!
K
nap mannen fan F6 hoe jim de 2e helte folle beter oan it fuotbaljen wiene dan de earste helte. Jim ha allegearre ferskriklik goed jim best dien, mar speciaal komplimint dizze kear ek even oan Niels. As spits fan de tsjinparty kin je wol gek fan him wurde, want hy lit je net samar gean. Hy bliuwt troch gean, beskermet de keeper (speciaal sus Marrit) as in liuw en as der útbrekt is der ek nog super gefaarlik.  Miskien folgende kear ek in goal foar dy Niels! Mar it âlder belangrykste dizze kear wie ek wer dat we as team mei syn allen der foar gongen!
En sneontejûn om 7 oere allegearre mar wer nei Koen Kampioen op Nederlân 3 sjen
Liesbeth Bootsma