Seleksjes sneon 14-4

Weppers freed de 13e
12 april 2012
Utslaggen sneon 14-4
13 april 2012

SDS  1 Minnertsga 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Kristian, Jildert, Dirk, Wytze, Tjipke, Arjan, Johan, Arjan, Harm, Redmar, Jaap, Jacob en Feite.

SDS 2 – Minnertsga 2
13.30: fuort
14.30: fuotbalje
Ayanle, Bauke, Gerrit, Jan Simon, Hendrik, Sytze, Arjen, Anne, Jort, Thor, Robert, Willem, Jan-Friso, Jan.

SDS 3  is frij

Blauw Wit 10 – SDS 4 
13.38: fuort
14.45: fuotbalje
Jelle, Bram vB, Douwe, Jelte, Erwin, Jelmer, Steffen, Broer-Jacob, Pytrik, Gerlof Jan, Jelle, Doede, Thomas, Eeltje, Wouter Jan en Doede

Tzum 2 – SDS 5
11.55: fuort
12.45: fuotbalje
Lieuwe, Ids, Bertus, Wichard, Harm A, Tjeerd, Pieter, Gert Jan, Lieuwe, Hans, Ype, Pieter L., Jappie, Ronny, Robertus.