Evenementen in december 2022

Seleksjes 11 oktober
10 oktober 2008
Weppers snein 12-10
12 oktober 2008

Mail de útslach, in koart ferslach en oare bijsûnderheden nei dizze adressen.

    útslach
14:30 SDS 1  – LTC 1  0-2
12:00 SDS 2  – Urk 3  1-1
10:15 SDS C1 – Sch’goutum’70 C1  2-3
9:00 SDS D1 – Workum D1  1-6
14:30 SDS DA1 – MKV’29 DA2   1-1
11:30 SDS DAJ – Warga DA1   0-10
9:00 SDS E1 – Oosterlittens E1  9-0
9:00 SDS E2 – RES E3  12-1
10:05 SDS F2 – Robur F2  1-10
10:05 SDS F3 – LSC 1890 F8  5-2
12:30 IJVC 2 – SDS 3  2-2
14:30 Franeker SC 7 – SDS 4   2-3
13:30 Broekster Boys 4 – SDS 5  3-2
12:45 LSC 1890 A2 – SDS A1  5-2
10:30 Oosterlittens B1 – SDS B1  1-3
9:00 RES D3 – SDS D2  3-3
10:00 Nijland E1 – SDS E3  14-1
10:30 RES E4 – SDS E4  1-13
9:30 Zeerobben F3 – SDS F1  0-10


Floris
Fan Gert-Jan krigen wy it folgende berjocht:
Betreft de stand van zaken over Floris. Donderdag heeft Floris te horen gekregen dat hij een aangeboren hart afwijking heeft. Zijn rechter hartkamer is groter dan de andere en deze is misvormd.Hier kunnen ze verder niets aan doen behalve dan een icd plaatsen. Dit is voor Floris een enorme teleurstelling want dit betekent dat hij nooit meer intensief mag sporten en ook niet intensief mag werken. Maandag word hij nog onderzocht in Amsterdam en dan is het wachten tot hij naar Zwolle kan waar Floris een icd krijgt doormiddel van een operatie. Ik moest namens Floris iedereen bedanken die zo met hem meeleeft het doet hem heel goed.
Groeten van Floris en de familie

Net sparje
Photo

SDS 1 – LTC 1 0-2
Wat wij der fan heard hawwe(en wat sjoen) wie dat SDS wol goeie kânsen hân hat, dy net benutte en dat LTC de kânskes dy’t se krigen wol omsette koe yn doelpunten. De Assenaren wiene wol wat de bettere ploech.
Sjoch hjir foar it ferslach fan Siem Sikma.

SDS 2 – Urk 2
In boeiende wedstryd. De earste helte wiene der wikseljende mooglikheden. Urk krige in strafskop mar mei Marten Faber op it doel seit dat neat. Marten kearde al wer. Oan de oare kant krige SDS in strafskop en dy waard wol ynsetten troch Feite.
Foar de tee noch in kear read foar Urk en kaam der in protte hoop yn de herten fan SDS 2.
Twadde helte wie it oertal net te sjen. Urk wie tige gefaarlik en de 1-1 dy’t foel hong al efkes yn de loft. 1-1 tsjin de koprinner is dochs in goed resultaat?

YVC 2 – SDS 3    2-2
De grutte winst wie dat elkenien der foar gong bij SDS 3 en dat hat wol oars west. Doelpunten wiene der fan Pieter Kamstra en Jildert Hylkema.
Sjoch hjir foar it ferslach fan Sjoerd.

sc Franeker 9=7 – SDS 4    2-3
It siet der oan te kommen in oerwinning fan SDS 4. Bij it skoft like it der net op mar dûmny Rudy hold in preek wêr’t elkenien stil fan waard en better fan begûn te fuotbaljen. Doelpunten fan Frans Piter en Bas (2)

Broekster Boys 4 – SDS 5   3-2
Wij wiene der net bij, mar der is ús sein dat er goed fuotballe is. Helaas sûnder trije punten. Jappie en Jacob skoorden. Neffens Gerrit Terpstra wie it net 3-2, mar 2-2. De 3-2 foel neffens him nei in ûnterjochte penalty.

SDS Froulju – MKV 2   1-1
At der sneon guon op it toskfleis de ein helle hawwe, dan binne dat wol de froulju fan SDS. De 1-0 foarsprong waard in 1-1 einstân en dêr moast hiel wat foar dien wurde. It wiene allegear útblinksters mar Geertsje Spoelman op it doel wie de grutte heldin. Joutsen Okkema
skoorde.
Hjir it ferslach fan Margriet:
SDS DA1 – MKV’29 DA2          1-1
Hjoed stoen de thús-wedstryd tsjin MKV’29 op it programma. In dreeche stried hiene we tocht, want sy stean 2e iene competiesje.
Mar we begonnen sterk en we bliuwden ek sterk! Ien’e 1ste helte kamen we foar te stean mei 1-0 troch in moai goal fan Joutsen. Dit bliuwde sa tot de rest, dus we hiene yn’e rest al feest yn’e box. De 2e helte gongen we der wer fol tsjin oan, mar oan’e condiesje moatte we noch in soad wurkje en we koene net foarkomme dat de 1-1 foel. Mar mei úse foartreffelike keepster yn’e persoan fan Geartsje yn sawol de 1ste as 2e helte bliuwde it by 1-1. Wy as dames fan SDS haw in punt(!) en in borrel yn’e kantine wie dan ek seker fertsjinne!
Margriet Rienstra

SDS DAJ – Warga DA1   0 – 10
Tja, dat we verloren hebben dat is duidelijk, en in de eerste plaats van ons zelf. Uitblinkers deze dag waren Tarina, Mette en het masaal opgekomen publiek. We hebben even nagepraat en we zullen er nog enkele nachtjes over slapen, maar teleurstellend was het wel vandaag.
Famkes, ik blijf het zeggen: “Het komt allemaal goed”. Gewoon weer met frisse moed verder, en de 25e gaan we er weer voor.
Tot dinsdagavond 19:00
groetjes, Andre Christiaan
ps. de Dames gefeliciteerd met hun 1e punt.

LSC A2 – SDS A1
In teloarstellende middei op it LSC sportpark hjoed.
We ferlieze terjochte mei 5-2 fan LSC 1890 A2.  Nei trije kear winst no twa kear swier ferlies.
En it minste wie hjoed noch dat we net wurkje koenen as it fuotbaljen net hielendal woe.
Fansels sille de mannen it net allegear iens wêze met dizze útspraak.
Mar we sille der mear foar dwaan moatte en miskien noch wichtiger, ek der wat foar litte.
Andries skoart de 1-1 en Jacob de 2-2. Alle goals falle yn de twadde helte. Fannewike lekker traine, de koppen wer ien kant op en der wer foar gean!
Turksma, Kamstra, Talsma, Piek, tank foar it riden.
Klaas
It ferslach

SDS E1-Easterlittens E1 9-0
We moasten fuotbalje tsjin Easterlittens E1.Yn it begjin spilen we hiel goed oer mar yn in leech tempo.Toch makke we de 1-0 troch in ofstansskot fan my. Ek de 2-0 makke ik, wer troch in ofstansskot. Troch in frije trap fan my hiel tichtby joech ik in pass op Habtamu en hy skoarde. Der troch skoarden wy de 3-0. Watze-jacob makke de 4-0 en doe wie it skoft. Wy hiene ofpraten yn it skoft dat we sneller roen spielje moasten en at d`r in penalty kaam dat Gert-jan(us keeper) him nimme mocht. Sa kaam d`r flak nei it skoft in hansbal fan Easterlittens yn it strafskopgebied. Gert-jan mocht him nimme en hy skoarde. Jorrit makke flak dernei de 6-0. Gerwin gong mei nei foarren en skoarde mei in moaie sliding. Habtamu makke noch de 8-0 en de 9-0. Ik fyn dat wy in goeie wedstriid ha fuotbalt.
Frank Bervoets

Res E4 – SDS E4    1-13
Deze zaterdag stond de wedstrijd tegen RES op het programma.
Voor aanvang van de wedstrijd werd keurig een minuut stilte gehouden ter nagadachtenis aan de vorige week overleden speler van Bolswardia.
Daarna werd er weer lekker fanatiek gevoetbalt,voor de rust konden we de weg naar het doel wat minder goed vinden er werd (maar) vier keer gescoord.
Na de rust werd er beter na elkaar over gespeeld en werd er negen keer gescoord.
Doelpunten makers Idsert 4, Yward 3 , Tom 2, Robbin 2, Inne 1  en Niels maakte 1doelpunt.
Willem Hazewindus