Seleksjes 11 oktober

Weppers freed 10-10
9 oktober 2008
Utslaggen 11-10-2008 en Floris
10 oktober 2008

Sneon wurdt it moai waar. De gelokkigen dy’t sneon meidwaan meie binne de folgende spilers. Neist de rubryk wa hawwe der ôfbelle kinne wij hast in oare rubryk begjinne wa binne der ôfbelle

SDS 1 – LTC 1 
13.15 der wêze 
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Marten, Erik, Jacob Klaas, Tsjeard,  Arnoud, Tsjipke, Syb, Jelmer, Mark, Tsjalling, Dirk Y, Anne, Jaap

SDS 2 – Urk 3
11.15 der wêze
12.00 fuotbalje
Marten, Dirk, Syb, Henk, Redmar, Robert, Remco, Wichard, Dennis, Feite, Jan-Simon, Eeltje, Hjalmar, Sybren

YVC 2 – SDS 3
11.15 der wêze
12.30 fuotbalje

Jildert, Bauke, Geert, Gerrit, Pieter, Stefan, Ralph, Pytrik, Gerlof Jan, Sjoerd R. Jan, Gerlof, Jeroen, Ronny en Sjoerd (lieder)

Franeker 7 – SDS 4

13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Bote, John, Peter, Lieuwe, Rudy,  Pieter, Bas, Gert Jan, Romke, Rinse, Coen, Martijn, Doede, Bram, Frans Pieter, Tim

Broekster Boys 4 – SDS 5 
11.45 der wêze
13.30 fuotbalje
Anco,  Klaas K , Eddy(l), Bertus, Ype, Harm A., Daan (f), Tjeerd, Auke, Sipke, Marco, Johnny,  Klaas M., Jacob, Gerrit , Ype, Klaas, Jappie. 

SDS DA – MKV’29 DA 2
De volgende dames doen zaterdag mee
annemarijke, janneke, annemarije H, cindy, wilma, anne-wil, sjoukje, magriet, anke, geartje, boukje wietske, magriet m, simone en ammarins henderiks.
Kom zaterdag allemaal even kijken wordt wel spannend
om 14:30 begint de wedstrijd.
Jan Bouke Bouma

LSC 1890 A2 – SDS A1
11.25 fuort
12.45 fuotbalje
Harm Jan, Ewout, Jelte Pieter, Jort, Elger, Wytze, Freek, Jarco, Arjen, Jacob, Bauke Jan, Andries, Doede, Wytse, Albert, Ronald, Remco (wol mei, blessuer)

Wa binne of meie net meidwaan:
Hendrik (lieder B1)
Arjan (blessure)
Harm (skorst)
Floris (keamer 182 Antonius sikenhûs)
Jeroen (knibbel)
Sietse (knibbel)
Donny (stokbôle smare)
Willem (bekomme fan de nachttsjinst)
Ids (krukke)
Paul (opsporing fersocht)
Steffen (bakt se brún)
Hendrik (ferdwaald yn it Bosk)
Andrew (bliuwt op de Pole)
Arjen van P. (siik)
Erwin (trucke)
Ivo ( tean)
Johan (KPN)
Gerrit H () 
Jacob-Sjirk (knibbel)
Pieter (mais)
Willem V. (knibbelbannen)
Jeroen (-)

Christiaan (hushimmelje)
Stoffel (jeije op ‘e bus)
Jelle (fluitsje)
Ids (bij earste sjen )
Aant (flagje bij froulju)
Piet (earring der út helje)
Trienus (ambu)
Durk O. (rêch)
Folkert R (húswarje)
Wiebe Jan (siket wurk)
Peter (net by A1 want sneon by SDS 4)