Evenementen in december 2022

Seleksjes -sneon-
23 maart 2007
Wepperkes -snein-
24 maart 2007

22 wedstriden steane der op it programma. Wij hoopje oan de ein fan de dei alle útslaggen te hawwen. Wij stelle it tige op priis dat jim in lyts ferslachje meitsje fan jim belibbenissen hjoed.
En 22 wedstriden dat moat dochs wol 40 punten opleverje, fine wij.

Maile kin nei dizze adressen

    útslach
14:30 SDS 2 – Olympia’28 2  1-0
12:45 SDS 6 – GAVC 1  0-4
14:30 SDS A1 – Nijland A1  6-3
12:15 SDS B1 – NOK B1  3-1
10:30 SDS B2 – Frisia B3  0-3
8:45 SDS D3 – Heeg D2  2-6
9:00 SDS E1 – Renado E1  1-7
10:00 SDS E4 – WZS E2  2-2
11:00 SDS F3 – JV Bolsward F4  1-4
11:00 SDS F4 – Leeuwarden F3  0-2
10:00 SDS F5 – ONS Sneek F7  2-3
14:30 QVC 1 – SDS 1  0-1
13:00 Leeuw. Zwaluwen 5 – SDS 3  1-2
14:30 Franeker SC 5  – SDS 5  1-5
9:00 Frisia C2 – SDS C1  0-1
12:00 SneekWitZwart D2 – SDS D1  2-3
12:30 Dronrijp D2 – SDS D2  0-6
10:00 Akkrum E2 – SDS E2  2-4
10:00 FVC E2 – SDS E3  0-4
10:15 Leeuwarden F1 – SDS F1  5-0
11:45 Walde De F1 – SDS F2  0-9

Mei de útslach fan SDS E2 derby komme wy op 37 punten. Noch gjin 40, mar wy binne der tichtby. Folgende wike better.

By de wedstriden:

QVC 1 – SDS 1 0-1
Robert Sybesma makke de winnende goal yn in drege pot.

SDS 2 – Olympia ’28 2 1-0
SDS 2 pakt wichtige punten tsjin de nûmer twa. In eigen goal fan Olympia moast SDS 2 oan de oerwinning helpe.

Leeuwarder Zwaluwen 5 – SDS 3 1-2
SDS 3 pakt 3 wichtige punten yn de race om it kampioenkip. Jentsje Jorritsma makke de 2 goals.
Konkurrint SC Franeker makke ek dit wykein yndruk. Sy wûnen mei 8-1 fan SC Joure.

SC Franeker 5 – SDS 5 1-5
Eddy(2x), Hampie, Ype en Klaas Visser (mei rjochts fan 20 meter) makken de goals.
Klaas Okkema: “Wereldpot”!!!

SDS 6 – GAVC 1 0-4
GAVC makken hun reputaasje wier as nûmer 1; 0-4.

Froulju: Oosterlittens 1 – SDS 1(oefenwedstryd)
It ferskil wie wol hiel grut. Easterlittens wûn mei 15-0.

SDS A1 – Nijland A1 6-3
Mei it snelste doelpunt fan Jildert, it moaiste doelpunt fan Ralph, it maklikste doelpunt fan Feiko, it droechste doelpunt fan Jelmer, it meast “bekeken” doelpunt fan Eeltsje en it dreechste doelpunt (strafskop) fan Feiko waard it 6-3 foar SDS A1.

SDS B1 – NOK B1 3-1
In fertsjinne oerwinning sei lieder Bennie fan NOK B1. En dat koe ik folslein mei him iens wêze. In feller SDS wer we ferwachte hienen dat NOK folle feller wêze soe. Wer it oan lei wisten de lieders fan NOK ek net, mar der ‘miste’ wat. Dat probleem hienen wy de lêste 2 wedstriden ek. Misse fan goals. En as wy dan efteryn wol goals tsjin krije dan ferlieze je. En dan kinne je noch sa goed fuotbal spylje en kompliminten krije, it levert gjin punten op. Hjoed dus wol.(Klik hjir foar it wedstrydferslach)
Klaas P.


LAC Frisia C2 – SDS C1 0-1
De dag begon goed 13 spelers en we zijn op tijd vertrokken. We hebben vandaag een mooie wedstrijd gezien, met veel inzet en strijd aan sds zijde. halvere wege de eerste helft speelde Sicco zichzelf vrij waarna hij de 0-1 op het score bord zette. Begin van de tweede helft zakten we wat in, maar we konden de 0-1 voorsprong toch vast houden.
Na de 1-0 winst van vorige week en de 0-1 van deze week zijn we met 6 punten uit 2 wedstrijden op de goede weg terug. Toch was er wat vreemds aan deze wedstrijd, of dat er toe heeft bijgedragen dat we vandaag de punten mee naar huis hebben genomen. Wie zal het zeggen?
m.v.g
Jacob Kooistra

Sneek Wit zwart D2 – SDS D1
Snits. Hjoed moast SDS spylje tsjin Sneek WitZwart D2, altyd lestich en no al hielendal mei twa lokaasjes. Lokkich genôch hie Auke him ferdjippe en wist wer at de match spile waard.   Neffens de mannen moasten wy spylje op lân wer de bieten krekt út helle wienen. Sa witte jo wer hoe ferwent at wy thús binne. It spul begon moai gelyk op. 
In de 10de minút skoare Snits en stienen wy mei 1 – 0 efter. De skea foel mei want in de 16de minút makke Jan Friso de gelykmakker foar SDS. Der waard goed kombinaasjespul sjen litten troch ús mannen.
Wy rekken better yn e wedstriid en hienen de druk der goed op. Jurjen wist in de earste helte de stân op 2-1 in ús foardiel te setten.
It doel wie om ek de twadde helte it spul te bepalen. Dit slagge goed. De jonges koene snel oanfalle troch djippe ballen fan Sjoerd en Wietse. In dizze helte haw wy noch ien kear skoart. De letste minuten wie it noch spannend troch in treffer fan Snits. Degelik ferdedigingswurk koe fierdere skea foarkomme. Al mei al in moaie wedstriid wer at wy de sterkste wienen.
Kompliminten foar it hiele team omdat se goed en hurd wurke haw. Pupillen wurde junioaren it spul groeit mei.
Jaap


Akkrum E2 – SDS E2 2-4
Ja Ja E2 weet weer wat winnen is .
Uitslag is Akkrum E2 -SDS E2  :2-4
GR:jan W

FVC E4 – SDS E3 0-4
FVC bleek taaier dan we in eerste instantie dachten. Mede door het goede werk van de leewarder keep-ster gingen we met een magere 1 – 0 voorsprong de rust in. De peptalk van de coaches, de plaatswissel tussen Douwe en Rémon en de limonade zorgden voor de omslag. Rémon maakte twee – nul, Casper drie – nul en tenslotte Maikel vier – nul, nadat hij eerder al de één – nul had gemaakt. Het sjouwwerk werd ook vandaag weer verzorgd door Jan Fokko en He Zi Yao en de achterhoede (Martijn, Jesse, Douwe en Stefan) stond weer als een huis. De toeschouwers hebben genoten van een leuke wedstrijd waarin SDS uiteindelijk met de punten naar huis ging. Goed gedaan jongens !
Richard Oukes.

Leeuwarden F1- SDS F1  5-0
We kinne der helaas net mear fan meitsje. Remco en Wiebe ha de griep en dan kinne je net spylje. Dat mei 7  SDS mannen tsjin ljouwert die mei 10 mantsjes krekt wat meer hiene (3wisselspilers) we hyne it wol lestig en de eerste helft wie ik slordig we joegen ze te folle romte en der trog hien we trije doelpunten tsjin de twade helft wie een stik better  en der troch hyne we toch wat  kansen allinig we ha ze net benut mar ljouwert f1 hyne zij wat kansen en zij ha twa fan de trije benut
                        Habtamu de Hoop

SDS F3 – JVB F4   1 – 4
Heen en weer  golvend spel. Dit kwam door de ruimte aangezien we voor het eerst met  7-tallen speelden. Hoewel iedereen weer erg zijn best deed, waren de Bolswarders, met een vroegere buurjongen van Idsert, echt beter. De coach probeerde de mannen nog wel aan te sporen met de kreet: “No, de mouwen opstrûpe, we stean achter!” Maar ja, dat snappen de mannen nog niet …….
Tjerk van der Pol

SDS F5 – ONS F7
Vandaag onze eerste nederlaag, een 2-3.
We hebben een hele goede wedstrijd gespeeld, althans een zeer goede 2e helft.
De eerste helft kwamen we al betrekkelijk snel op 0-3, maar wij bleven ons best doen.
Na de rust, de limonade heeft geholpen, gingen wij goed uit de startblokken.
Het werd heel snel 1-3 door Marten en gauw daarna maakte wederom Marten de 2-3.
Toen hebben we allemaal ontzettend ons best gedaan voor de gelijkmaker, enkele kansen van Jan en Gershom en ook Jitte maakte bijna de gelijkmaker, maar helaas.
Onze keeper Johannes had ook nog een aantal goede reddingen.
Goed gespeeld, allemaal je best gedaan, het was een leuke wedstrijd.
Nog even een vermelding over het penaltyschieten, alle penalties van F5 gingen erin!!
Tot de volgende wedstrijd.
sietske


Letter mear!