Seleksjes -sneon-

Wepperkes -freed-
23 maart 2007
Útslagen 24 maart
24 maart 2007

Alle wedstriden sille moarn fêst trochgean. It sil him yn elts gefal net oan it waar lizze.
Unyk is dat wy hjoed foar it earst ek de frouljus-seleksje melde kinne. Sy sille moarn oefenje út tsjin Easterlittens om 13.30. De froulju kinnende ferwachtsje wy dat de hiele seleksje fit is om moarn te fuotbaljen.
It wie wer in hiele toer om de manlju-seleksjes foarmekoar te krijen foar moarn. Dit is it rissultaat:

SDS 1(om 12.30 fertrekke en om 14.30 fuotbalje tsjin QVC 1)
Kees, Skelte, Jacob K., Erik, Floris, Tsjipke, Henk, Mark, Robert, Dirk-Yde, Anne, Harm, Johannes en Jaap.

SDS 2(om 13.30 yn ‘e boks en om 14.30 fuotbalje tsjin Olympia ’28)
Dennis, Marten, Robert, Wesley, Jan-Simon, Pieter, Stefan, Sybren, Arjen van P., Sjoerd, Pytrik, Dirk, Bote en Jos.

SDS 3(om 13.00 út tsjin Leeuwarder Zwaluwen 5)
Remco, Jelte, Arjan P., Wichard, Anco, Wouter, Lieuwe, Jentsje, Gerlof, Jeroen w., Bertus, Jappie en Ruurd.

SDS 4 is frij

SDS 5(om 14.30 út tsjin Franeker 5)
Jaap, Jelle, Eddy, Ids, Stoffel, Gerlof-Jan, Tjeerd, Aant, Piet, Erwin de Boer, Jacob, Roel, Ype T. en Klaas.

SDS 6(om 12.45 tsjin GAVC 1)
Pieter-Liuwe, Lieuwe, Rudy, Harm-Auke, Bas de H, Rinse, Jacob-Sjirk, Geert, Coen, Willem, Tiemen, Romke, Ivo en Hjalmar.

SDS A1(om 14.30 de derby tsjin Nijland A1!!)
?

SDS-froulju(om 13.30 oefenje út tsjin Easterlittens)

Nellie Stoffelsma
Geeske Yntema
Anke Postmus
Tessa De Jong
Kim de Jong
Marije de Vries
Sietske Okkema
Jitske Plantinga
Tryntsje Bouma
Jildou Jorritsma
Myriam de Boer
Anne Wil Zijlstra
Mirjam Bakker


Wa binne der net?
In hiel soad!