Ut-en ferslaggen 3-5

Seleksjes 3-5
2 mei 2014
Weppers snein 4-5
3 mei 2014

Mochten jim fuotballe hawwe, mail dan de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers (ek SDS 4), bysûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en wat ik mar nei dizze adressen en skilje deútslach efkes troch nei de kantine: 
0515-331700. 
Twitterje @ff_sds mei fansels ek!
 

Tiid Wedstriden Utslach
9:00 SDS D4 – SWZ D6 2-12
9:00 SDS E2 – Bolsward E3 0-8
10:00 MINI LEAGUE F Pupillen
10:10 SDS F3G – Mulier F1 1-4
10:45 SDS D2 – Annaparochie St. D2 3-2
11:15 SDS MC1 – Leeuw. Zwaluwen MC1 tsjinstanner net opkommen
12:30 SDS 4 – Walde De 2 0-9
13:00 SDS B1 – Minnertsga B1 8-5
14:30 SDS 5 – Scharnegoutum’70 3 g.n.t
15:00 SDS A1 – Read Swart A2 8-1
9:00 GAVC C3 – SDS C2  10-0
9:00 SWZ E6 – SDS E4 1-2
9:00 SJO Oudega/HJSC F4 – SDS F4  0-18
10:00 Ouwe Syl D2 – SDS D3  2-1
10:15 SWZ E2 – SDS E1  4-1
11:00 Mulier VR1 – SDS VR1  10-0
11:20 SJO Oudega/HJSC F2 – SDS F2  10-0
12:30 Terschelling D1 – SDS D1  6-1
13:00 Nieuweschoot C1 – SDS C1  1-5
13:30 Zwaagwesteinde 2 – SDS 2  1-4
14:00 Sparta’59 A1 – SDS A2  g.n.t
14:30 NOK 1 – SDS 1 3-1
14:30 Tzum 1 – SDS 3  1-1


Efkes Balje
It tiidrek fan Messie liket dien, mar dat fan Pieter de Boer, syn grutte bewûnderaar fan him, liket oanbrutsen. No noch op Nou Sân Kamp mar aansens op Nou Camp dat foarsis ik jim.
Sjoch dat Messie ek wol ris in kopdoelpunt makket is bekend. Meastal binne it gewoan ynkopperkes. Mar hawwe jim Messie wolris mei in bril op koppen sjoen? Ik net en as brildrager wit ik hoe dreech dat is. Je balanseare altiten tusken in kop doelpunt meitsje of de bril wer rjocht sjen te krijen. Pieter syn bril bleau juster hiel nei in fabuleuze kopbal. Dat it gjin doelpunt wie makket dan hielendal neat út. It giet om it moment.
Nim no dy lange bal fan Syb dy’t net normaal te stopjen wie. Messie hie him sûnder lûd opfongen, mar wat is der no moaier as de emoasje fan de yngewanten te hearen. Sport 1 soe graach de bylden mei lûd hawwe wolle. Plop sei Pieter of sakket de bal yn in romerke bearenburch.
En sa wisten syn ploechgenoaten  justerjûn dat se gewoan winne soene yn de alles beslissende twadoelpuntensearje.
Der foel justerjûn mei 13 man wer hiel wat te genietsjen mar ek om te janken. Fanwege ús kollektive gebrekkige technyk foar dit fjild.

(ah)

NOK 1 – SDS 1     3-1
Neffens ús ferslachjouwers Sjaarda en Bergsma wie NOK yn de earste helte better. It stie bij it skoft dan ek 1-0. It waard neffens de mannen 2-0 en doe skoarde SDS. De doelpuntenmakker witte se sa net want se lette mear op it spul dan wa’t de doelpunten makket. It waard ek noch 3-1 úteinlik. Der wiene yn de twadde helte wol wat kânsen foar SDS. In útblinker koene se sa gau net neame.

Zwaagwesteinde 2 – SDS 2      1-4
Wij hawwe begrepen dat Tjeerd de Vries ien kear skoarde en dat Robert S dat in stik as trije kear die. Ja krekt dy fan it 5de.

Tzum 1- SDS 3      1-1
Ut togen
betroubere boarne hawwe wij begrepen dat  Peter Sijbesma skoard hat.

SDS A1 – Read Swart A2
Vandaag speelde SDS A1 tegen Read Swart, een tegenstander die redelijk voetbalt, maar heel weinig scoort en laatste staat in de competitie.
De heenwedstrijd in de Knipe wonnen we met 1-10, dus het is een kwestie van iedereen scherp houden, zodat er geen houding komt van “we winnen vandaag wel ff”.
Door enkele blessures en werk misten we op enkele cruciale plaatsen een paar spelers, maar gelukkig voor ons ging A2 niet door, zodat we toch “gewoon” 13 man hadden.
Het eerste half uur bleek al wat we dachten, we waren beter, kregen veel halve en/of hele kansen, maar tot scoren kwamen we niet.
Tot dat moment had onze keeper Stephan nog geen bal gehad. In de 30 min. een overtreding “in de 16″en de uitstekend leidende Jan Bouke wees naar de stip.
Stand Inn laatste man Wiebe, tot dan toe uitstekend spelend, eiste de bal op en scoorde beheerst de 1-0.
Dan lijkt “de ban gebroken” want in de 36e min. gaat Lourens “op karakter” door en na een foutje van de keeper schuift hij de 2-0 binnen.
In de 43e min. geeft Almar een knappe assist en Lourens maakt zijn 2e en onze 3e.
In de rust aangegeven op deze manier door te gaan, dan is er niets aan de hand, bij vlagen uitstekend voetbal en zeer mooie aanvallen, soms wat pech in de afronding, maar ja, elke kans is geen doelpunt maar af en toe een beetje meer geluk of koelbloedigheid en we zijn bij rust al klaar, nu blijft het elke x hopen dat de tegenstander niet terug komt, al is dat niet altijd nodig.
En we starten voortvarend na rust, 2 min. bezig en Pieter W gaf een perfecte voorzet en Pieter de V kopte zeer knap de 4-0 binnen.
In de 61e min. stoomt de zeer sterk spelende Wiebe naar voren, een prachtige 1-2 met Lourens en Wiebe maakt zeer fraai de 6-0.
In de 75e min. geeft Lourens een knap passje op Almar die keurig de 7-0 binnen tikt.
In de 84e min. de mooiste van vandaag, een Lucky of bedoeld, maar een middenvelder van Read Swart maakt werkelijk subliem de 7-1.
Eigenlijk vanaf de aftrap, ik was nog aan het schrijven, maakt Pieter de V na een dieptepass van Wiebe, de 8-1.
Mannen, een goede wedstrijd, echt teamwerk, met een uitstekende vervanger op de rechtsback in de vorm van Remon en 2 wissels die degelijk invielen, Foeke en Douwe, Stephan als betrouwbare keeper omdat onze “vaste keeper” moest werken, dik verdient en zeer terecht.
Met nog een aantal wedstrijden voor de boeg, staan we er goed voor, is de teamspirit optimaal, wil iedereen voor elkaar knokken, is het voetbal zo nu en dan prachtig om te zien, is de strijdlust fantastisch, kortom, een dik tevreden coach.
Dinsdag op naar Heerenveen……
Boudewijn.

sc Terschelling D1 – SDS D1
16 fleurige jonkjes, (waarvan 13 spelers) stapten in vier auto’s om de lange reis naar Terschelling aan te vangen. Snoep, broodjes, snoep, frisdrank, euro’s en nog wat voetbalspullen mee. De stemming zat er goed in. De bootreis verliep uitstekend met tomatensoep met ballen, worstbroodjes en patat met koffie.
Terschelling, daar waren de meesten nog nooit geweest. Een enkeling had zelfs nog nooit op zo’n groot schip gezeten en dan meteen over een echte zee, wat een avontuur. De drie grote jonkjes hadden een makkie. Iedereen was vrolijk en de stemming bleef erg goed. Op Terschelling stonden de busjes klaar en die brachten ons ook weer naar de haven. Daar aangekomen konden we met de Arie Visser, één van de grootste reddingsboten van de KNRM meevaren en lieten de redders ons hun fenomenale stuurmanskunsten zien. Na dit bloedstollende avontuur wachtte ons fish and chips en meer lekkers. Uiteindelijk bracht de snelle Tiger ons weer naar Harlingen, waar drie ontroerde moeders en een vader hun jonkjes weer in de armen sloten. Met een diepe zucht keken de drie grote jonkjes elkaar aan: Wat wiene we moai fuort net! Jongens bedankt voor deze mooie dag, jullie zijn een fantastisch stel om een dag mee op pad te zijn!

Tjerk

Ps. Tussen de twee taxiritten stonden we ergens op het eiland op een strook kunstgras, vlogen er zes ballen in een net aan de kant waar wij ook allemaal stonden en ook nog één aan de andere kant.

 SDS F3G – Mulier F1 (1-4)
Alwer moai waar om te baljen. Op dizze manier is keunstgers net iens nedich, mar dan moat dat gers wol wat koarter meant wurde!
Mulier kaam hjoed by ús op besite en flak foar de wedstriid hie ik nog efkes in praatsje mei hun coach. Sy stiene op kampioenskoers en moatte dan ynkoarten tsjin Heech winne… Oh ja, en hjoed uiteraard ek efkes fan SDS winne! Mar ja dat lei wat him betreft wol foar de hân. Ik tink dat hy de earste tsien minuten fan de wedstriid wol aardich yn ‘e lytse lûge sitten hat want wy litte net samar oer ús hinne rinne en setten gelyk goed útein. Wy wiene dan ek allinich mar op hun helte te fienen. Wy tikten Mulier d’r mei gemak út en as sy dan wolris balbesit hiene dan wy d’r hieltiid wol ien fan ús dy’t syn bêst die om te bal wer werom te krijen. In pear leuke kânsen rjochting de goal fan Mulier die hun coach en in razende heit (tink ik) op de oare kan fan it fjild wat nerveuzer wurden. Toch slagge it noch net om de bal yn it net te krijen. Mulier krige nei sa’n tsien minuten iets mear vat op de wedstriid en in knap heech skot fan hun rolle wat unfoartuinlik tusken de fuorten fan ús keeper troch. Toch wisten wy wer de trie op te pakken en de earste helte wiene wy seker better dan hun. Better fuotbal, feller op de bal… mar sa’t it de lêste tiid wol faker giet, gjin goals. Mulier slagge d’r foar de rêst nog wol ien kear yn om te skoaren. 0-2 de rêst yn. De twadde helte sette op deselfde manier útein, mar Mulier wist wol frij gau wer te skoaren. En dan wurd it wol dreech om by te heljen. It waard wol prebjeare want oars as oare kearen skeaten wy wol faak op de goal. En dat is wat wy ek ôfpraat hiene. Mulier waard wol iets better en stiene iets oanfallender te spieljen. Twa, soms trije goaltsjewachters foarien wiene betiiden wol gefaarlik en dêrtroch moasten wy ek iets mear ferdedigje. It waard 0-4 en no wie it saak om yn elts gefal in kear te skoaren. En dat kaam d’r gelokkich toch nog fan. In fertsjinne doelpunt nei al die pogingen waard makke troch ús spits Ruben. De ear wie rêden. 4-1 ferlen, mar in hiele moaie pot fuotbal sjoen. Spilers fan F3….komplimenten fan jim coach.
Folgjende wike wer derfoar.
 
Herman