Seleksjes 3-5

Weppers freed 2-5
1 mei 2014
Ut-en ferslaggen 3-5
2 mei 2014

NOK 1 – SDS 1
12.15: der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Kristian, Wytze, Jelmer,  Mark, Dirk Yde, Harm, Jaap, Elger, Ayanle, Jelte P, Dirk, Anne
Assistent skiedsrjochter: Tjipke Okkema


Zwaagwesteinde 2 – SDS 2 
11
.40: der wêze
13.30: fuotbalje
SjoerdvB, Feite, Hendrik de J, Jan, Bote, Jort, SjoerdR, Tjeerd, Ralph, Jesse, Robert S, Jeroen, Ronny.

Tzum 1 – SDS 3
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje
Geert, Jurjen, Klaas Bouke, Broer Jacob, Sytse, Jentsje, Pieter, Remon R, Gert Jan H., Auke, Jan Simon, Peter, Willem V
Riders: Pieter, Broer, Sytse

SDS 4 – de Wâlde 2
11.45 der wêze
12.30 fuotbalje
Bram, Jelmer, Arjan, Gert Jan, Gerlof Jan, Thomas, Wouter Jan, Doede S, Stefan vdV, Ruun , Wietse V, Jan Fokko

SDS 5 – Scharnegoutum 3  giet net troch

SDS A1 – Read Swart A2
14.05: der wêze
15.00: balje
Allert, Pieter, Teun, Pieter, Jurjen L, Stephan K, Lourens, Martijn, Wiebe, Almar, Foeke, Douwe, Remon