Evenementen in november 2022

Weppers moandei 31-3
30 maart 2008
Weppers tiisdei 1 april
1 april 2008

Ynmiddels hawwe wy al in aardige list mei tasnûmers en nammen fan de eigners. Dit is de list oan ’t no ta. Mail nei info@vv-sds.nl as der iets net kloppet!

1 Douwe-Dirk Reitsma
2 Jaap Toering
3 Pieter-Lieuwe van der Valk
4 Erik Haitsma
5 Jacob-Klaas Haitsma
6 Tseard Halbersma
7 Wesley Hoitinga
8 Anne Brouwer
9 Tsjalling Sikma
10 Skelte Anema
11 Anne Stenekes
12 Gearard Posthumus
13 Robert Hoekstra
14 Daan Boersma
15  
16 Durk de Jong
17 Hendrik de Jong
18 Robert Sybesma
19  
20  
21  
22 Tsjipke Okkema
23 Jan-Simon Jelsma
24  
25  
26 Jildert Hylkema
27  
28  
29 Sybren Wesselius
30 Syb Overal
31 Bote Strikwerda
32 Geert Dijkstra
33 Arjen van Putten
34 Pieter Kamstra
35 Piter van der Pol
36 Gerrit Flisijn
37 Marten Faber
38 Dennis Dijkstra
39 Sjoerd Rispens
40 Wichard Deinum
41 Ivo Donath
42  
43 Gerrit Hingst
44 Sjoerd van Beem
45 Jitske Plantinga
46 Aant Hofstra/ Bauke-Jan Plantinga
47 Idsert Wijnja/Jacob Plantinga
48 Jeroen Brouwer
49 Remco Brouwer
50 Jappie Wijnia
51 Remco Bervoets
52 Ids de Boer
53 Jelle de Boer
54  
55 Arjen Los
56 Jacob van Wieren
57  
58  
59  
60  
61 Doede Kooistra
62 Sytze Kooistra
63  
64  
65 Pytrik Hiemstra
66  
67  
68  
69  
70 Jelte de Boer
71 Erwin de Boer
72 Ewout de Boer
73 Sipke Hiemstra
74  
75  
76  
77  
78 Johan Delfsma
79 Rinse Joustra
80  
81  
82  
83  
84 Durk Okkema
85  
86  
87 Tiemen Vermeulen
88 Hjalmar Ruiter
89 Paul de Boer
90  
91  
92 Folkert-Rients Vellinga
93  
94 Piet Kempe
95  
96  
97  
98  
99 Ype Tiemersma
100 Harm-Auke Dijkstra
101 Jan Stenekes
102  
103  
104  
105  


Der falle ús al wat dingen op yn de list.
*Foarsitter Douwe-Dirk Reitsma hat sels de earste tas kocht.
*Jaap Toering koe 1 net mear krije en is doe mar foar 2×1 gien.
*Robert Hoekstra hat tas 13 en hie wer aardich pech mei syn knibbel.
*Daan Boersma hat fansels it nûmer fan Johan Cruijff, nûmer 14.
*Sjoerd van Beem hat fansels nûmer 44, it nûmer fan Al Bundy.
*Aant Hofstra seit dat der 46 hat, mar it soe hiel goed 64 wêze kinne.
*Der binne inkelde tassen dy ’t troch meardere minsken brûkt wurdt…..
*Wichard hat de tas mei it nûmer fan syn leeftiid, hoe komt dit folgend jier?

Mail je tasnûmer nei info@vv-sds.nl!