TikkieterugTruus

Weppers moandei 3-11
2 november 2008
Útslach kursistenkwis
3 november 2008

Om ’t der sûnt 2006-2007 by de mannen in TikkieterugJaap-klassemint is moast der ek wat by de froulju komme. Ek sy meitsje ommers wolris in eigen goal. Dêrom foar harren spesjaal in TikkieterugTruus-klassemint.


6-12-2008 – Sietske Okkema
4-4-2009   – Anke van Asselt
4-4-2009   – Wiepkje Hiemstra