Weppers moandei 3-11

Weppers snein 2-11
1 november 2008
TikkieterugTruus
2 november 2008

Seleksje SDS 1 – WPB 1 tiisdei 4 nov.
Fertrek: 18.45 oere.
Oanfang: 20.00 oere

Jaap, Feite, Tsjeard, Jacob Klaas, Henk, Mark, Dirk Yde, Tsjipke, Erik, Arnoud, Tsjalling, Skelte, Anne, Robert, Feiko, Durk en Marten.

Taskoger: Redmer Syb, Hendrik, Floris, Arjen en Harm

Afwezig Jildert en Jelmer


De ballen fan Akke
SDS 5 hat er wer op út west om gehaktballen te priuwen. En om de smaak goed te pakken te krijen hawwe se earst in wedstrydsje fuotballe. Alles oer de hurde skotten fan Ype, it koachen fan Jacob en it priuwen fan Marco, kinne jim
hjir lêze.

Efter it rút

It wie sneon fris om bûten bij it fuotbaljen te sjen. Dizze twa hearen hiene in moai plakje útsocht yn de kantine.

13 gemiddeld
Altyd is der wol in ploech fan SDS bij, dy’t  it maklik hat yn de kompetysje. Dit neijier is dat
SDS E4. Sij skoarden yn 6 wedstriden 78 doelpunten. Dat is 13 gemiddeld. Sij hawwe 2 doelpunten tsjin.

0-4
Dit wykein yn de eredivysje wie de grutste oerwinning foar Feyenoord. Dat docht ús websponser Jan-Rinse goed. En Klaas en Klaas en Dirk Yde en Marco en Wouter en Marten en Aant en al dy oare leafhawwers dy’t wij in folgende kear graach mei namme neame wolle.

Fuort
Sipke Hiemstra (SDS 5)is de kommende twa sneonen net oanwêzich. Hij is as skiedsrjochter mei de
KNKB ploech ûnderweis nei Equador. Sneintejûn binne se ôfsetten. Se geane dêr in spultsje dwaan.

Wilhelmina
Sneon wienen Baukje Wytske Bakker, Nellie Stoffelsma en Amarins de Haan net yn de gelegenheid om te baljen. Se moasten mei Wilhelmina op paad. Yn Drachten fûn it jierliks konsert en festival konkoers plak. De reis nei Drachten hat foar harren wol fertuten dien. De Wilhelmyntsjes behellen in earste plak, mei promoasje en ek noch ris it heechste oantal punten yn harren (twadde) divyzje.

Frou Frankena
Harm-Auke Dijkstra wol graach op de hichte bliuwe fan de nijste moade. By it sjen fan in spesjale Cambuur-modeshow seach hy in âlde bekende; frou Frankena:

Koen Brack, Danny Guijt en frou Frankena.


Michael Jansen, frou Frankena en Jurjen Bosch.

Antwurden
Foarige wike fregen wy jim as jim de betelle klups neame koenen wêrfoar de meikursisten fan Lody Roembiak fuotballe hawwe. Jûn kinne jim hjir de antwurden sjen.

Run Ronaldo run
Neffens de media soe Ronaldo wat te grau wêze. Op it heden probearet hy yn Brazilië by Flamengo wat oan syn oergewicht te dwaan. Hjir in spultsje om te sjen hoe fit hy is(klik
hjir).

Panna
Cristiano Ronaldo wurdt heechstwierskynlik dit jier wrâldfuotballer fan it jier. Dit om ’t hy der oeral en nergens yn slagget minsken te poorten: