Evenementen in december 2022

Nijste Wepperkes(snein)
21 maart 2004
Sjoukema de nije Uri Geller?
22 maart 2004

Wat yn seizoen 2006-2007 opfoel, wie it feit dat er troch SDS-ers regelmjittich yn eigen doel skopt wurdt. Mei as djiptepunt dat er dat jier al twa spilers west hawwe dy’t twa kear yn ien wedstryd de eigen doelman passearden. Dêrom is der sûnt dy tiid it TikkieterugJaap-klassemint.2009-2010

26-8-2009 – Wichard Deinum SDS 2
28-8-2009 – Eeltje Postma    SDS 3
31-10-09  –  Gerlof Jan         SDS 4
7  -11-09  – Pytrik Hiemstra   SDS 6

2008-2009

4-04-2009 – Bauke Dijkstra          SDS 3
7-03-2009 – Christiaan Hoekstra  SDS 6
6-12-2008 – Jelte de Boer           SDS 4
8-11-2008 – Jentsje Jorritsma      SDS 3
1-11-2008 – Henk Postma           SDS 1

2007-2008

8-sep-07 Jelte de Boer SDS 3
22 sept 07  Jacob Plantinga SDS 5 
3-nov-07 Pieter L.vd Valk SDS 4
3-nov-07 Kasper Hoek SDS 2
10-nov-07 Dennis Dijkstra SDS 2


 

 

 

2006-2007

09-sep-06 Jeroen Wagenaar SDS 3
23-sep-06 Sjoerd Rispens SDS 2
07-okt-06 Pieter Lieuwe vd Valk (2 kear) SDS 6
14-okt-06 Stoffel Bouma SDS 6
21-okt-06 Bertus Bootsma (2 kear) SDS 6
04-nov-06 Jentsje Jorritsma SDS 3
18-nov-06 Robert Hoekstra SDS 2
20-dec-06 Willem Wijnia FUT 1
17-feb-07 Dennis Dijkstra SDS 2
18-mei-07 Gerlof Jan Hofstra     SDS 5

 

Net allinne SDS-ers skore yn eigen doel.

Sjoch hjirûnder mar ris nei 2 prachtige  TikkieterugJaapdoelpunten:
Hjir is ien en dizze mei der ek wêze.