Stân SDS EK-league 4 july

Stân SDS EK-league 3 july
3 juli 2021
EK en oare weppers
4 juli 2021

Mei grutte muoite bliuwt Lieuwe -Jan Yntema noch koprinner. Hij skoarde inkel wat puntsjes op de útslaggen mar net op heale finalisten. Dat die Lolke Hofstra wol en hij rukte op nei it twadde plakje. Dêrmei stiet hij gelyk oan Dirk en Mika. Ek Willem Wijnia, Jurjen Eringa, Bas van der Wey en Rick Hendriks diene goeie saken binnen de top 10.

Tsja en de winners fan freed binne de ferliezers fan sneon.

Underoan wachtsje wij noch op in oplibbing fan Ate Feike de Boer,  oars sit hij wol hiel lang yn de tsiis.

 

Stân âlde stân
1 1 Lieuwe-Jan Yntema Swol 855
2 22 Lolke Hofstra Wommels 850
3 5 Dirk en Mika Easterein 850
4 6 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 840
5 10 Willem Wijnia Wommels 830
6 14 Jurjen Eringa Rien 800
7 15 Bas van der Weij Easterein 800
8 2 Klaas-Bouke Faber Wommels 795
9 3 Hessel Hek Skylge 785
10 18 Rick Hendriks Easterein 785
11 20 Brent Overal Easterein 785
12 4 Aant Hofstra Wommels 775
13 23 Jelmer Posthumus Wommels 775
14 7 Frans-Pyter Terpstra Wommels 760
15 30 Pieter Sijtsma Wommels 750
16 8 Margit Cnossen Spannum 745
17 9 Okke van der Kamp Aldegea SWF 740
18 11 Douwe Posthuma Snits 740
19 34 Eeltje Postma Wommels 735
20 35 Seriette Strikwerda Spannum 730
21 12 Anne Stenekes Wommels 730
22 13 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 730
23 40 Jort Elferink Skylge 730
24 17 Hendrik Engbrenghof Wommels 720
25 41 Johan Delfsma Wommels 720
26 16 Grietzen Broersma Leeuwarden 720
27 19 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 710
28 21 Samme Overal Skylge 705
29 25 Tom Wijnia Wommels 695
30 24 Auke Eringa Wommels 695
31 28 Pieter Wijnia Wommels 690
32 26 Jesse van der Weide Wommels 690
33 27 Bas Postma Skylge 685
34 29 Appie Posthumus Wommels 675
35 46 Trienus de Jong Wommels 675
36 31 Robert Terpstra Skylge 665
37 32 Sjoerd de Boer Wommels 660
38 33 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 660
39 36 Hessel Yntema Jellum 655
40 37 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 655
41 38 Jan en Simon van der Vaart Spannum 655
42 39 Pieter Kamstra Easterein 650
43 42 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 635
44 43 Bote Strikwerda Wommels 630
45 44 Mark Klijnsma Wommels 630
46 45 Hendrik de Jong Wommels 600
47 47 Jildert van der Werf Wommels 595
48 48 Anne Jan Hallema Wommels 580
49 49 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 570
50 50 Sjoerd van Beem Wommels 570
51 52 Larson Hek Skylge 560
52 51 Jelle Wiersma Wommels 555
53 53 Jaap Toering Wommels 555
54 54 Ate Feike de Boer Wommels 530