Stân SDS EK-league 3 july

Seleksje SDS Vr.1 en tariedingsprogramma
1 juli 2021
Stân SDS EK-league 4 july
4 juli 2021

Wij hiene jim al warskôge foar de Yntema’s . En dêr is hij al.  4 man hawwe Spanje en Italie as heal finalisten. Sij sjitte omheech: Lieuwe Jan Yntema fan 5nei 1, Hessel Hel fan 30 nei 3 , Aant Hofstra fan 37 nei 4 en Anne Stenekes fan 47 nei 12.

Fierders wol in stik as 23 dy’t 75 punten bijskriuwe kkinne foar ien goeie heal finalist en de rest hawwe hast gjin punten helle.

Underyn wurdt it aaklik spannend. Ien goeie dei fan Ate Feike en trije man lizze op de loer om it Skylger tsiisplak oer te nimmen.

 

Stân âlde stân
1 5 Lieuwe-Jan Yntema Swol 845
2 1 Klaas-Bouke Faber Wommels 790
3 30 Hessel Hek Skylge 785
4 37 Aant Hofstra Wommels 775
5 2 Dirk en Mika Easterein 775
6 6 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 765
7 8 Frans-Pyter Terpstra Wommels 760
8 11 Margit Cnossen Spannum 745
9 12 Okke van der Kamp Aldegea SWF 740
10 17 Willem Wijnia Wommels 740
11 10 Douwe Posthuma Snits 740
12 46 Anne Stenekes Wommels 730
13 18 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 730
14 23 Jurjen Eringa Rien 725
15 22 Bas van der Weij Easterein 725
16 25 Grietzen Broersma Leeuwarden 720
17 29 Hendrik Engbrenghof Wommels 715
18 31 Rick Hendriks Easterein 710
19 33 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 710
20 28 Brent Overal Easterein 710
21 36 Samme Overal Skylge 705
22 4 Lolke Hofstra Wommels 700
23 3 Jelmer Posthumus Wommels 700
24 38 Auke Eringa Wommels 695
25 7 Tom Wijnia Wommels 690
26 39 Jesse van der Weide Wommels 690
27 40 Bas Postma Skylge 685
28 41 Pieter Wijnia Wommels 685
29 42 Appie Posthumus Wommels 675
30 9 Pieter Sijtsma Wommels 670
31 13 Robert Terpstra Skylge 665
32 15 Sjoerd de Boer Wommels 660
33 16 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 660
34 14 Eeltje Postma Wommels 660
35 21 Seriette Strikwerda Spannum 655
36 47 Hessel Yntema Jellum 655
37 20 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 655
38 19 Jan en Simon van der Vaart Spannum 655
39 24 Pieter Kamstra Easterein 650
40 26 Jort Elferink Skylge 645
41 27 Johan Delfsma Wommels 640
42 32 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 635
43 34 Bote Strikwerda Wommels 630
44 35 Mark Klijnsma Wommels 630
45 43 Hendrik de Jong Wommels 600
46 44 Trienus de Jong Wommels 600
47 45 Jildert van der Werf Wommels 595
48 50 Anne Jan Hallema Wommels 575
49 48 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 570
50 49 Sjoerd van Beem Wommels 565
51 52 Jelle Wiersma Wommels 555
52 53 Larson Hek Skylge 555
53 51 Jaap Toering Wommels 555
54 54 Ate Feike de Boer Wommels 525