Evenementen in december 2022

Stân SDS EK-League 22-6
22 juni 2008
Weppers moandei 23-6
23 juni 2008

Hjir wer de nijste stân fan de SDS EK-League.

Foeke Reitsma nimt de kopposysje oer fan Hendrik Engbrenghof. Hy stiet 5 puntsjes foar. Hendrik stiet no tegeare mei Lolke Bouma en Robert Sybesma 2e.

Trienus de Jong meldt him wer ûnderoan. hy stiet tegeare mei Anne Stenekes stiif lêst.

Wa meitsje der noch kans om earste te wurden?
Sjoch hjir wat eltsenien ynfuld hat
(klik hjir).
By de lêste 8 hawwe jim dit formulier der efkes by nedich(klik
hjir). It is in hiel gepuzzel.Stân Foarige Dielnemers Wenplak Totaal
23-jun stân      
1 3 Foeke Reitsma Easterein 305
2 1 Hendrik Engbrenghof Wommels 300
3 6 Lolke Bouma Easterein 300
4 7 Robert Sybesma Easterein 300
5 2 Arjan Posthumus Wommels 295
6 12 Tsjeard Halbersma Leeuwarden 295
7 17 Jan Stenekes Easterein 285
8 4 Jelte Pieter Dijkstra Easterein 285
9 5 Ozzy Spannum 285
10 18 Popko Wijnia Wommels 285
11 8 Annemarie Wijnia Wommels 275
12 22 Bauke Dijkstra Easterein 275
13 9 Douwe Reitsma Easterein 275
14 10 Freddy Scheltema Easterein 275
15 24 Jaap Toering Weidum 275
16 11 Janneke Marije de Boer Wommels 275
17 13 Dennis Dijkstra Wommels 270
18 31 Gerlof-Jan Hofstra Wommels 270
19 33 Jan Simon Jelsma Easterein 270
20 34 Jan Strikwerda Easterein 270
21 14 Jeroen Brouwer Wommels 270
22 37 Klaas Pompstra Wommels 270
23 15 Sytze Kooistra Easterein 270
24 16 Aant Hofstra Wommels 265
25 40 Jildert Hylkema Easterein 265
26 19 Skelte Anema Leeuwarden 265
27 41 Ate Vellinga en TdB Wommels 260
28 42 Feiko Broersma Easterlittens 260
29 20 Paul Reitsma Wommels 260
30 21 Sjoerd van Beem Leeuwarden 260
31 23 Dirk de Jong Easterein 255
32 25 Minne Bonnema Easterein 255
33 26 Robert Hoekstra Easterein 255
34 27 Wesley Hoitinga Wommels 255
35 28 Willem Wijnia Wommels 255
36 29 Bote Strikwerda Spannum 250
37 30 Chris Postma Wommels 250
38 32 Henk Postma Wommels 250
39 35 Johan Delfsma Wommels 250
40 36 Kees Adema Grins 250
41 38 Pieter Kamstra Easterein 250
42 53 Sipke Hiemstra Easterein 250
43 39 Ate Feike de Boer Wommels 245
44 43 Gearard Posthumus Wommels 240
45 44 Ids de Boer Easterein 240
46 45 Bas van der Weij Easterein 235
47 46 Berend Bosgra Wommels 235
48 47 Grytsje Jorritsma Easterein 235
49 48 Meinte Wesselius Wommels 235
50 49 Peter Sybesma Easterein 235
51 50 Alise Tanja de Vries Heerenveen 230
52 51 Gerard van Asselt Easterein 230
53 57 Jannie Kuindersma Drachten 230
54 58 Johan de Graaf Wommels 230
55 52 Lolke Hofstra Wommels 230
56 60 Hylke Schrale Leeuwarden 225
57 54 Jacob van Wieren Wommels 215
58 55 Fedde Wiersma Easterein 210
59 68 Feike Jorritsma Easterein 210
60 56 Feite de Haan Easterein 210
61 59 Mark Postma Wommels 210
62 61 Jan Bouke Bouma Easterein 200
63 62 Lisanne van Dijk Easterein 200
64 63 Richt Folkerts Wommels 200
65 64 Tinus Hoekstra Easterein 200
66 65 AnneMarije Hofstra Wommels 195
67 66 Auke Hiemstra Easterein 195
68 67 Hendrik de Jong Wommels 195
69 69 Wybren Jorritsma Leeuwarden 190
70 70 Enne Bruinsma Easterein 185
71 71 Harm Bergsma Easterein 185
72 72 Redmer Strikwerda Wommels 180
73 73 Doede Kooistra Easterein 175
74 74 Tjeerd Dijkstra Easterein 175
75 81 Drilpudding Wommels 170
76 75 Marije Stenekes Easterein 170
77 76 Namkje Koudenburg Grins 170
78 77 Enne Johannes Bruinsma Easterein 165
79 78 Immie Kamstra Hinnaerd 160
80 79 Anne Stenekes Wommels 155
81 80 Trienus de Jong Lollum 155