Evenementen in december 2022

Weppers snein 22-6
22 juni 2008
Stân SDS EK-League 23-6
23 juni 2008

Hjir wer de nijste stân fan de SDS EK-League. In soad minsken kinne harren foarsizzing fuortsmite nei de trije ferrassingen yn de kwartfinales fan it EK. Arjan Posthumus gie as in spear mar mei Nederlân-Portugal as finale kin hy it no wol skuodsje. Hendrik Engbrenghof nimt it 1e plak oer.

Minsken dy ’t no sakje yn de stân kin it foar de rest fan it toernoai wol skuodsje. Wy ferwachtsje no in bult fan Anne Marie Wijnia(fan 19 nei 8), Janneke Marije de Boer(fan 22 nei 11), Paul Reitsma(fan 38 nei 20) en Dirk de Jong(fan 41 nei 23). 

Immie Kamstra is fan it lêste plak ôf. Drilpudding nimt har plakje oer.

Moandeitemoan stiet hjir de nijste stân wer.

Stân Foarige Dielnemers Wenplak Totaal
22-jun stân      
1 5 Hendrik Engbrenghof Wommels 300
2 1 Arjan Posthumus Wommels 295
3 2 Foeke Reitsma Easterein 285
4 3 Jelte Pieter Dijkstra Easterein 285
5 4 Ozzy Spannum 285
6 6 Lolke Bouma Easterein 280
7 7 Robert Sybesma Easterein 280
8 19 Annemarie Wijnia Wommels 275
9 8 Douwe Reitsma Easterein 275
10 9 Freddy Scheltema Easterein 275
11 22 Janneke Marije de Boer Wommels 275
12 10 Tsjeard Halbersma Leeuwarden 275
13 11 Dennis Dijkstra Wommels 270
14 12 Jeroen Brouwer Wommels 270
15 13 Sytze Kooistra Easterein 270
16 14 Aant Hofstra Wommels 265
17 15 Jan Stenekes Easterein 265
18 16 Popko Wijnia Wommels 265
19 17 Skelte Anema Leeuwarden 265
20 38 Paul Reitsma Wommels 260
21 18 Sjoerd van Beem Leeuwarden 260
22 20 Bauke Dijkstra Easterein 255
23 41 Dirk de Jong Easterein 255
24 21 Jaap Toering Weidum 255
25 23 Minne Bonnema Easterein 255
26 24 Robert Hoekstra Easterein 255
27 45 Wesley Hoitinga Wommels 255
28 46 Willem Wijnia Wommels 255
29 25 Bote Strikwerda Spannum 250
30 47 Chris Postma Wommels 250
31 26 Gerlof-Jan Hofstra Wommels 250
32 27 Henk Postma Wommels 250
33 28 Jan Simon Jelsma Easterein 250
34 29 Jan Strikwerda Easterein 250
35 30 Johan Delfsma Wommels 250
36 31 Kees Adema Grins 250
37 48 Klaas Pompstra Wommels 250
38 32 Pieter Kamstra Easterein 250
39 33 Ate Feike de Boer Wommels 245
40 34 Jildert Hylkema Easterein 245
41 35 Ate Vellinga en TdB Wommels 240
42 36 Feiko Broersma Easterlittens 240
43 51 Gearard Posthumus Wommels 240
44 37 Ids de Boer Easterein 240
45 39 Bas van der Weij Easterein 235
46 40 Berend Bosgra Wommels 235
47 42 Grytsje Jorritsma Easterein 235
48 43 Meinte Wesselius Wommels 235
49 44 Peter Sybesma Easterein 235
50 53 Alise Tanja de Vries Heerenveen 230
51 56 Gerard van Asselt Easterein 230
52 49 Lolke Hofstra Wommels 230
53 50 Sipke Hiemstra Easterein 230
54 52 Jacob van Wieren Wommels 215
55 54 Fedde Wiersma Easterein 210
56 55 Feite de Haan Easterein 210
57 57 Jannie Kuindersma Drachten 210
58 58 Johan de Graaf Wommels 210
59 59 Mark Postma Wommels 210
60 60 Hylke Schrale Leeuwarden 205
61 61 Jan Bouke Bouma Easterein 200
62 69 Lisanne van Dijk Easterein 200
63 62 Richt Folkerts Wommels 200
64 71 Tinus Hoekstra Easterein 200
65 63 AnneMarije Hofstra Wommels 195
66 64 Auke Hiemstra Easterein 195
67 65 Hendrik de Jong Wommels 195
68 66 Feike Jorritsma Easterein 190
69 67 Wybren Jorritsma Leeuwarden 190
70 76 Enne Bruinsma Easterein 185
71 68 Harm Bergsma Easterein 185
72 70 Redmer Strikwerda Wommels 180
73 72 Doede Kooistra Easterein 175
74 73 Tjeerd Dijkstra Easterein 175
75 74 Marije Stenekes Easterein 170
76 75 Namkje Koudenburg Grins 170
77 80 Enne Johannes Bruinsma Easterein 165
78 81 Immie Kamstra Hinnaerd 160
79 77 Anne Stenekes Wommels 155
80 78 Trienus de Jong Lollum 155
81 79 Drilpudding Wommels 150