Stân SDS EK-League 21 juny

Stân SDS EK-League 20 juny
20 juni 2021
Stân SDS EK-League 22 juny
22 juni 2021

Dan is de snein foarbij en hawwe wij wer twa koprinners. Anne Jan Hallema en Robert Terpstra jouwe elkoar neat ta.  Se wurde no bedrige troch ús jongste dielnimmer Marc Hoekstra, dy’t fan it 7de nei it 3de plakje giet.

Der binne dizze kear in oantal flinke stigers yn it klassemint. Klaas-Bouke Faber rukt op fan 11 nei 5, de wepmaster sûnder burd fan 30 nei 11, Bote Strikwerda fan 35 nei 18, Dirk en Mika fan 34 nei 23.

De Hek boys fan Skylge  hawwe blykber dochs gjin sin oan 5 kilo tsiis fan Skylge want se binne no drokte dwaande om mei lytse stapkes dêr ûnder wei te kommen. Dat docht Sjoerd van Beem noch net. It is hast safier dat wij ús ôffreegje at wij him it goeie formulier wol jûn hawwe.

De skoare fan de ploegen dy’t al wis binne fan de folgjende ronde hawwe wij no noch net ferwurke. Dat dogge wij neidat de lêste poule klear is en de wiskundigen berekkene hawwe wa’t noch mear troch binne.

 

fan nei
1 1 Anne Jan Hallema Wommels 115
2 2 Robert Terpstra Skylge 115
7 3 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 100
3 4 Bas Postma Skylge 95
11 5 Klaas-Bouke Faber Wommels 95
4 6 Hendrik de Jong Wommels 95
8 7 Aant Hofstra Wommels 90
10 8 Frans-Pyter Terpstra Wommels 90
13 9 Jan en Simon van der Vaart Spannum 90
17 10 Hendrik Engbrenghof Wommels 85
30 11 Willem Wijnia Wommels 85
6 12 Rick Hendriks Easterein 85
20 13 Jildert van der Werf Wommels 85
12 14 Jurjen Eringa Rien 85
15 15 Jelmer Posthumus Wommels 85
16 16 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 80
27 17 Ate Feike de Boer Wommels 80
35 18 Bote Strikwerda Wommels 80
9 19 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 80
5 20 Pieter Wijnia Wommels 80
19 21 Johan Delfsma Wommels 80
21 22 Brent Overal Easterein 80
34 23 Dirk en Mika Easterein 80
14 24 Eeltje Postma Wommels 80
18 25 Jort Elferink Skylge 75
37 26 Tom Wijnia Wommels 75
33 27 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 75
39 28 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 75
23 29 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 75
24 30 Mark Klijnsma Wommels 75
25 31 Okke van der Kamp Aldegea SWF 70
26 32 Seriette Strikwerda Spannum 70
36 33 Appie Posthumus Wommels 70
28 34 Anne Stenekes Wommels 70
31 35 Grietzen Broersma Leeuwarden 70
32 36 Douwe Posthuma Snits 70
22 37 Bas van der Weij Easterein 70
48 38 Jelle Wiersma Wommels 65
29 39 Margit Cnossen Spannum 65
42 40 Pieter Sijtsma Wommels 65
38 41 Sjoerd de Boer Wommels 65
45 42 Jesse van der Weide Wommels 65
46 43 Jaap Toering Wommels 65
40 44 Lolke Hofstra Wommels 60
41 45 Pieter Kamstra Easterein 60
50 46 Hessel Hek Skylge 60
43 47 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 60
44 48 Auke Eringa Wommels 60
51 49 Larson Hek Skylge 55
47 50 Trienus de Jong Wommels 55
49 51 Samme Overal Skylge 50
42 52 Hessel Yntema Jellum 50
53 53 Lieuwe-Jan Yntema Swol 45
54 54 Sjoerd van Beem Wommels 35