Stân SDS EK-League 20 juny

Stân SDS EK-League 19 juny
19 juni 2021
Stân SDS EK-League 21 juny
21 juni 2021

Oer Anne Jan Hallema hoege wy it net mear te hawwen. Hy liket

Juster seinen wy noch dat Sjoerd de Boer de ienige wie dy ’t Frankryk – Hongarije op in lykspul hie ynstee fan winst foar Frankryk, mar doe ’t wy de formulieren nochris goed beseagen hienen wy it dochs mis. Wy hienen Sjoerd te heech. Ek hy hie Frankryk op winst……… Net ien mei punten dus……

De èchte kenners hienen Spanje – Polen fansels op 1-1. Ate-Feike de Boer, Jelle Wiersma, de beide wepmasters, Klaas-Bouke Faber en Jan & Simon van der Vaart dienen dan ek goeie saken. Sy hienen allegear 1-1 foarsein.

De Yntema’s dogge al jierren mei oan ús EK- en WK-Leagues. Dit kear liket it der op dat sy fol foar de poedelpriis gean. Sawol Hessel as Lieuwe-jan binne ûnderyn de ranglist te finen. Sy lykje al in drege dobber te krijen oan in stel Skylgers, Hessels en oan Sjoerd van Beem(sterkaas) dy’t al dagen mei de reade lantearn omspaant.

1 Anne Jan Hallema Wommels 115
2 Robert Terpstra Skylge 100
3 Bas Postma Skylge 90
4 Hendrik de Jong Wommels 90
5 Aant Hofstra Wommels 85
6 Klaas-Bouke Faber Wommels 85
7 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 85
8 Jan en Simon van der Vaart Spannum 85
9 Willem Wijnia Wommels 80
10 Frans-Pyter Terpstra Wommels 80
11 Rick Hendriks Easterein 80
12 Jurjen Eringa Rien 80
13 Jelmer Posthumus Wommels 80
14 Ate Feike de Boer Wommels 75
15 Hendrik Engbrenghof Wommels 75
16 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 75
17 Pieter Wijnia Wommels 75
18 Johan Delfsma Wommels 75
19 Jildert van der Werf Wommels 75
20 Brent Overal Easterein 75
21 Dirk en Mika Easterein 75
22 Eeltje Postma Wommels 75
23 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 70
24 Jort Elferink Skylge 70
25 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 70
26 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 70
27 Bas van der Weij Easterein 70
28 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 70
29 Mark Klijnsma Wommels 70
30 Okke van der Kamp Aldegea SWF 65
31 Seriette Strikwerda Spannum 65
32 Bote Strikwerda Wommels 65
33 Anne Stenekes Wommels 65
34 Margit Cnossen Spannum 65
35 Tom Wijnia Wommels 65
36 Grietzen Broersma Leeuwarden 65
37 Douwe Posthuma Snits 65
38 Jelle Wiersma Wommels 60
39 Appie Posthumus Wommels 60
40 Sjoerd de Boer Wommels 60
41 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 60
42 Jesse van der Weide Wommels 60
43 Jaap Toering Wommels 60
44 Lolke Hofstra Wommels 55
45 Pieter Kamstra Easterein 55
46 Pieter Sijtsma Wommels 55
47 Auke Eringa Wommels 55
48 Trienus de Jong Wommels 50
49 Samme Overal Skylge 45
50 Hessel Hek Skylge 45
51 Larson Hek Skylge 45
52 Hessel Yntema Jellum 45
53 Lieuwe-Jan Yntema Swol 40
54 Sjoerd van Beem Wommels 30