Stân SDS EK-League 22 juny

Stân SDS EK-League 21 juny
21 juni 2021
Stân SDS EK-League 23 juny
23 juni 2021

Troch omstannichheden is de nijste stân fan de SDS EK-League iets letter as dat jim fan ús wend binne………

Robert Terpstra fan Skylge hat it earste plak oernaam fan Anne Jan Hallema. It ferskil tusken beide is mar 5 punten, dus it kin sa wer oars.

Der siet noch in lytse ‘bug’ yn it systeem, dus it kin wêze dat der hjir en dêr noch wat oars is oan de stân as juster……

Sjoerd van Beem hat noch in gatsje fan 15 punten as nûmer lêst en sil dan moarn ek noch wol de reade lantearn drage.

1 Robert Terpstra Skylge 130
2 Anne Jan Hallema Wommels 125
3 Bas Postma Skylge 115
4 Jan en Simon van der Vaart Spannum 115
5 Klaas-Bouke Faber Wommels 110
6 Hendrik de Jong Wommels 110
7 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 110
8 Jelmer Posthumus Wommels 110
9 Aant Hofstra Wommels 105
10 Bote Strikwerda Wommels 105
11 Hendrik Engbrenghof Wommels 105
12 Willem Wijnia Wommels 105
13 Ate Feike de Boer Wommels 100
14 Frans-Pyter Terpstra Wommels 100
15 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 100
16 Jurjen Eringa Rien 100
17 Dirk en Mika Easterein 100
18 Seriette Strikwerda Spannum 95
19 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 95
20 Pieter Wijnia Wommels 95
21 Johan Delfsma Wommels 95
22 Rick Hendriks Easterein 95
23 Jildert van der Werf Wommels 95
24 Brent Overal Easterein 95
25 Eeltje Postma Wommels 95
26 Jelle Wiersma Wommels 90
27 Jort Elferink Skylge 90
28 Pieter Sijtsma Wommels 90
29 Douwe Posthuma Snits 90
30 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 90
31 Mark Klijnsma Wommels 90
32 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 85
33 Lolke Hofstra Wommels 85
34 Margit Cnossen Spannum 85
35 Tom Wijnia Wommels 85
36 Sjoerd de Boer Wommels 85
37 Bas van der Weij Easterein 85
38 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 85
39 Jaap Toering Wommels 85
40 Okke van der Kamp Aldegea SWF 80
41 Anne Stenekes Wommels 80
42 Pieter Kamstra Easterein 80
43 Hessel Hek Skylge 80
44 Grietzen Broersma Leeuwarden 80
45 Jesse van der Weide Wommels 80
46 Appie Posthumus Wommels 75
47 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 75
48 Auke Eringa Wommels 70
49 Samme Overal Skylge 65
50 Larson Hek Skylge 65
51 Lieuwe-Jan Yntema Swol 65
52 Hessel Yntema Jellum 65
53 Trienus de Jong Wommels 65
54 Sjoerd van Beem Wommels 50