Evenementen in november 2022

Skeltes tas te keap?!
13 juni 2008
Weppers sneon 14-6
14 juni 2008

Sytze Kooistra is ek nei de 2 wedstriden fan juster noch altiten allinnich koprinner yn de SDS EK-League. Arjan Posthumus, Jan Bouke Bouma en Johan Delfsma steane mei syn trijen op it 2e plak.

Ate Vellinga en TdB(Teade de Boer) en Chris Postma geane flink omheech nei juster. Ate en TdB geane fan 22 nei 8 en Chris fan 24 nei 10.

Trienus de Jong stiet noch altiten stiif lêst mei 10 punten. Neffens ús hat hy syn foarsizzingen dien yn in nachttsjinst wêr ’t hy moai slûch wie……….


As jim net mear witte wat jim ynfuld hawwe dan kinne jim hjir alle foarsizzingen fine(klik hjir).
By de lêste 8 hawwe jim dit formulier der efkes by nedich(klik
hjir). Stân Foarige Dielnemers Wenplak Totaal
13-jun stân      
1 1 Sytze Kooistra Easterein 120
2 2 Arjan Posthumus Easterein 110
3 7 Jan Bouke Bouma Easterein 110
4 4 Johan Delfsma Wommels 110
5 3 Dennis Dijkstra Wommels 100
6 6 Douwe Reitsma Wommels 100
7 5 Ozzy Spannum 100
8 22 Ate Vellinga en TdB Wommels 90
9 9 Bote Strikwerda Spannum 90
10 24 Chris Postma Wommels 90
11 8 Hylke Schrale Leeuwarden 90
12 12 Jeroen Brouwer Wommels 90
13 13 Pieter Kamstra Easterein 90
14 17 Foeke Reitsma Easterein 80
15 26 Hendrik Engbrenghof Wommels 80
16 18 Henk Postma Wommels 80
17 10 Ids de Boer Easterein 80
18 20 Jan Stenekes Easterein 80
19 27 Jan Strikwerda Easterein 80
20 11 Jelte Pieter Dijkstra Easterein 80
21 29 Tsjeard Halbersma Leeuwarden 80
22 43 Aant Hofstra Wommels 70
23 14 Alise Tanja de Vries Heerenveen 70
24 23 Auke Hiemstra Easterein 70
25 31 Bauke Dijkstra Easterein 70
26 15 Dirk de Jong Easterein 70
27 25 Doede Kooistra Easterein 70
28 16 Feiko Broersma Easterlittens 70
29 33 Freddy Scheltema Easterein 70
30 19 Jaap Toering Weidum 70
31 34 Jacob van Wieren Wommels 70
32 35 Jan Simon Jelsma Easterein 70
33 36 Jildert Hylkema Easterein 70
34 21 Lolke Hofstra Wommels 70
35 39 Minne Bonnema Easterein 70
36 28 Richt Folkerts Wommels 70
37 40 Robert Hoekstra Easterein 70
38 49 Robert Sybesma Easterein 70
39 41 Sjoerd van Beem Leeuwarden 70
40 60 Wesley Hoitinga Wommels 70
41 30 Willem Wijnia Wommels 70
42 42 Wybren Jorritsma Leeuwarden 70
43 51 Annemarie Wijnia Wommels 60
44 44 AnneMarije Hofstra Wommels 60
45 52 Bas van der Weij Easterein 60
46 45 Drilpudding Wommels 60
47 61 Feike Jorritsma Easterein 60
48 32 Feite de Haan Easterein 60
49 46 Harm Bergsma Easterein 60
50 47 Hendrik de Jong Wommels 60
51 37 Kees Adema Grins 60
52 57 Lolke Bouma Easterein 60
53 38 Marije Stenekes Easterein 60
54 73 Paul Reitsma Wommels 60
55 48 Popko Wijnia Wommels 60
56 50 Sipke Hiemstra Easterein 60
57 59 Skelte Anema Leeuwarden 60
58 65 Anne Stenekes Wommels 50
59 53 Berend Bosgra Wommels 50
60 54 Fedde Wiersma Easterein 50
61 55 Gearard Posthumus Wommels 50
62 56 Gerard van Asselt Easterein 50
63 64 Gerlof-Jan Hofstra Wommels 50
64 62 Grytsje Jorritsma Easterein 50
65 66 Janneke Marije de Boer Wommels 50
66 67 Johan de Graaf Wommels 50
67 68 Klaas Pompstra Wommels 50
68 58 Mark Postma Wommels 50
69 63 Meinte Wesselius Wommels 50
70 70 Namkje Koudenburg Grins 50
71 71 Peter Sybesma Easterein 50
72 74 Redmer Strikwerda Wommels 50
73 69 Lisanne van Dijk Easterein 40
74 72 Tjeerd Dijkstra Easterein 40
75 75 Ate Feike de Boer Wommels 30
76 76 Enne Bruinsma Easterein 30
77 77 Immie Kamstra Hinnaerd 30
78 78 Jannie Kuindersma Drachten 30
79 80 Tinus Hoekstra Easterein 30
80 79 Enne Johannes Bruinsma Easterein 20
81 81 Trienus de Jong Lollum 10