Sneon bier te keap by de Skoalleseize

Einstân SDS-League: Gjin kampioen…….
30 april 2020
It jeugdtrainen giet wer los!
4 mei 2020

Beste minsken in Easterein, Wommels en omjouwing, foutballers, keatsers en iederien die’t gebrûk makket fan us mooie gebouw en complex. Ek wij as bestjoer fan de Skoalleseize ha uiteraard te meitsje mei ’t ferfelende Corona virus, en der troch ek us gebrûkers. Spitich genoch bin we nog efkes ticht, mar omdat earder al ‘t  complete amateur fuotbal net mear troch gong en wij mei een foarried bier etc sitte, wolle we freegje oan iederien die’ t hjir belang bij hat, om us te helpen dit op te krye. We ha al i.e.o. oan de voedselbank skonken, mar us bier wolle we graach op sneon 02 – 05 fan 10.00 oant 12.00 ferkeapje foar de leafhawwers. € 15,- p/krat, incl statiejild, we ha sa’n 50 krat, op is op. Graach per pin ofrekkenne. Namens Skoalleseize, hartelijk dank. (net hjir bestelle, allinnich de sneons ophelje)

Beste mensen in Oosterend, Wommels e.o. Voetballer, kaatsers, en iedereen die gebruik maakt van ons gebouw en sportcomplex. Ook wij als bestuur hebben uiteraard last van het vervelende Corona virus, en daardoor ook onze gebruikers. Helaas zijn we nog even dicht, maar omdat eerder al het complete amateurvoetbal er uit is gehaald, en wij met een voorraad bier etc zitten, willen we u vragen, indien u belang heeft, om ons te helpen dit op te krijgen. We hebben al e.e.a. aan de voedselbank geschonken, maar het bier willen we graag op 02-05 van 10.00 tot 12.00 verkopen voor € 15,- p/krat, incl statiegeld. We hebben zo’n 50 krat, op is op. Graag alleen pinnen. Namens Skoalleseize, hartelijk dank. (niet hier bestellen, ALLEEN  zaterdag ophalen).
Boudewijn Kramer
Skoalleseize