Sneon 26-11

Weppers freed 25-11
25 november 2016
Weppers moandei 28-11
28 november 2016

It meast aktuele programma fan sneon kinne jim hjir sjen.  Ek de útslaggen fan de spile wedstriden kinne jim dêr yn de rin fan de dei fine. Binne der wedstriidferslagen, dan komme dy ek hjir. Mei oare wurden: alles wat mei de wedstriden op sneon  (en in bytsje op freed) te meitsjen hat, komt op dizze bledside. Leuke en nijsgjirrige saken, wedstriidferslagen en in fotootsje kinne maild wurde nei info@vv-sds.nl en sds-nijs@home.nl.

utslagen

Workum 1 – SDS 1

Ien fan de koprinners tsjin SDS 1. It liket er op dat dat SDS 1 goed foar it ljocht komt tsjin koprinners. Earder waard Oeverzwaluwen mei 1-4 oan de kant set, no Workum 1 mei 1-3. In snel doelpunt fan Jelmer Posthumus wie de basis foar in goed ferfolch. Doe’t ek Marco Rijpkema skitterjend de 0-2 ynkopte, siet SDS op roazen.  De trainer fan Workum wiksele foar it skoft trije spilers en dat yllustrearde syn ûntefredens. In kertier foar de ein waard it ek noch 0-3 troch Ewout de Boer.  De ear waard rêden en sa einige dit duel yn 1-3 en die SDS 1 goeie saken.

Akkrum-Aengwirden VR 1 – SDS VR 1

sds-vr1-tjitske-heeresVR1 wint 5-0 tsjin Akkrum/Aengwirden vr1! It wie prachtich foutbalwaar juster, dat makket it genieten en de 5-0 winst die ús juster extra genieten.
It is al de twadde kear dat wy spylje meie tsjin dit team. De earste wedstriid, precies 2 moanne lyn, eindige in een 3-3 gelykspul. Akkrum is een fysiek team mei een pear belangryke spylsters wêr’t je foar oppasje matte. De earste helte wie rommelig, hjir en dêr in kans foar sawol Akkrum as SDS maar echt gefaarlik waard it net. Akkrum sit der hieltyd goed tusken, wertroch SDS net lekker fuotbalje kin.
Yn de rêst wurdt wol dudlik, wy komme hjir net foar wer een gelykspul en mei een 0-0 stân en hast gjin kansen sille wy it net winne.
De twadde helte feroaret it spul fuort, yn in pear minuten is it Tjitske dy’t de 1-0 wit te meitsjen. De bliidskip is grut, in foarsprong betsjut foar us meastentiids fuort better fuotbal. Fuort dernei is it Agnes dy’t de bal goed foar de fuotten krijt en de bal oer de doelline wit te krijen. Mei syn allen it doelpunt fiere fansels, mar Akkrum is it der net mei iens en de skeids jout harren gelyk, de bal is net oer de line west en dus meie we fjirder spylje. Dit bart allegear yn een pear seconden en de keeper sjit de bal alwer út as wy eins nog net iens witte dat it gjin doelpunt is.
Omskakelje is ien fan us swakkere punten, mar dit wie yn dit gefal net te merken. Mei syn allen keihurd drave en der foar soargje dat it gjin doelpunt wurdt, troch Akke Rixt dy’t noch op eigen helte stûn en geklungel by Akkrum bliuwt it lokkch 1-0 foar ús.

Konditioneel winne wy it fan Akkrum. Yn de 57e minuut in moaie foarset fan Tjitske werby Jeska wit te scoren. Dernei is it Alissa die scoort en fansels wit Tjitske ek nog een goal te meitsjen. In de 90e minuut hellet Amarins nog ien kear goed ut, in prachtige goal. 5-0

Winst, we ha ús nei de earste helte goed herpakt en sjen litten dat wy it woene en koene. We kinne trots wêze op dizze punten!

SDS 2 – Nijland 2      3-1

Vandaag kon SDS 2 de periodetitel pakken door minimaal 1 punt te pakken tegen het altijd stugge Nijland.
Dat er “iets op het spel stond” was bij de bespreking en de warming-up al te merken. Strakke koppies, niet zoals altijd veel lawaai en hier en daar een grap, niets van dit alles. Doordat Ewout met het eerste mee was, Dirk geblesseerd en een tactische wisseling stonden we iets anders dan de laatste weken en was het begin wat wennen en ietwat rommelig. Na een minuut of 10 was dat klaar en begonnen we steeds beter te voetballen wat na 17 min resulteerde in de 1-0. Een prima voorzet van Bote werd even zo prima ingeschoten door Tjeerd. Nijland kon weinig tot niets creëren en in de 30e min maakt Bote schitterend de 2-0! Of was het een voorzet? Doet er niet toe, hij was prachtig. In de 39e min, na het eerste kansje van Nijland heeft Marten de bal en met een briljante uittrap brengt hij Ayanle in stelling, die de 3-0 maakt.
Een puike 1e helft, die blijkbaar toch de nodige kracht heeft gekost want de 2e helft verloopt totaal anders. Nijland blijft ondanks de achterstand toch voetballen en zet ons, zonder kansen te creëren toch een beetje onder druk. Wij hebben geen vat op het middenveld, linies iets te ver uit elkaar maar echt kansen krijgt Nijland niet. Wij daarentegen wel, 2 x via rechts en 2 x bijna identiek via links, maar scoren doen we niet. In de 67e minuut krijgt Nijland een penalty van de goed fluitende Friso, 3-1.
Nijland zet een tandje bij, maar tot grote kansen komen ze niet, al moet Marten toch 1 x naar de hoek na een prima schot.
We slepen de overwinning en dus de 1e periodetitel en de koppositie eruit, met een zeer goede 1e helft en een op karakter gestreden 2e helft. Nijland bood goed partij, maar moest ook tevreden zijn met deze uitslag. Al met al een mooie dag voor SDS, want ook het eerste haalt 3 punten, uit in Workum.
Volgende week een echte topper, uit tegen de nr 2, VVI.
Boudewijn

Veel teleurstelling na eerste behaalde punt

Na dikke verliespartijen werd er door SDS/Scharnegoutum JO19 enkele weken geleden een andere tactiek gehanteerd. Achterin dichthouden en proberen te scoren vanuit de counter. Dit resulteerde in minimume verliespartijen tegen Zeerobben en CVVO. Een stijgende lijn was zichtbaar in het spel van de jongens. Dus daarom gingen wij vandaag met veel vertrouwen naar Sneek om tegen LSC een ware degradatiekraker te spelen.
Maar: Yn de 94 ste minút makke LSC de gelykmakker, wylst SDS dêrfoar makkelik stân halde koe. De mannen ha keihurd striid sjen litten..pet ôf
Meint

Akkrum JO15-1 – SDS JO15-1 : 8 – 0

Hjoed spylje tsjin de koprinner Akkrum. De statestyken fan hun: 10 spyle, 30 punten, 67 foar en 9 tsjin. It soe dus wolris in dreech potsje wurde kinne. Mar we hiene us goed tariede en wiene der hielendal klear foar.
En wer oerkomt it us, nei 1 minut 20 sjogge we alwer tsjin in 1 – 0 efterstan oan. Akkrum hat, mei nammen foaryn, grutte, sterke en goeie fuotballers. Foaral de nummers 7, 9 en 10 wiene hiel rap en wendbaar. In minut 7 wurd it 2-0 en in grutte ofstraffing driget. Dochs beginne wy better te fuotbaljen en kinne der in pear kear goed utkomme, mar foaryn untbrekt it us oan skerpte en de stekbaltsjes fanof it middenfjild falle hieltiid krekt ferkeard.
Akkrum hat beslist net in wunderploeg en de swakte by hun leit efterien en by de keeper. Jammergenoch kinne we hjir net fan profiteare en Akkrum makket foar rest ek noch 3-0. De twadde helte moat Stan der of mei in blessure. We bliuwe aardich goed fuotbaljen, mar elts foutsje by us efterien wurd gelyk ofstraft troch de spitsen fan Akkrum. Uneinlik wurd de utslach dochs noch hiel grut, nl. 8 – 0. Sjoen de ferhaldingen in te grutte utslach, mar de oerwinning fan Akkrum is wol terjochte. Undanks de grutte utslach, ha we best wol goed spile. In hiel protte goeie dingen wer sjoen. De mannen ha in protte leard en dit nimme we wer mei nei nye wike. We spylje dan thus tsjin de Flevo Boys ut Emmeloord.
Theo.