Skoalleseize skjinmeitsje!

Weppers woansdei 7-1
6 januari 2015
Weppers tongersdei 8-1
7 januari 2015

Beste sportfreonen.

 

Regelmjittig meitsje wy as SDS gebruk fan skoalleseize… mei in soad plesier tocht ik sa.

Dit gebou wurdt altiid moai skjin halden troch in groepke frywilligers (ek hjir helaas hieltiid minder) mar sa as elk hûs had ek dit pand soms ferlet fan in grutte skjinmaak!!!

Kommende sneon sil dizze skjinmaak plakfyne en dêr kinne we jimme help goed by brûke

Dus sporters, mar ek heiten, memmen, omkes of tante’s… wa kin us in pear oerkes mei helpe?
Mei syn allen is it sa klear!!

Der sil skjinmakke wurdde yn twa ploegen, fan 8.00 oere oant 12.00 en/of  fan 13.00 oant 16.00 ( mar kin je mar twa oerkes is ek al super!!!)

gidaheerma@ziggo.nl 

 

Skoalleseie soarget foar wat lekkers bij de kofje!!!!

 

Groet Gida