Skiedsrjochters jeugd

Wepperkes -woansdei-
13 juli 2005
Wepperkes -freed-
15 juli 2005

Foar de jeugdteams fan SDS binne in soad frijwilligers noadich om wedstriden te fluitsjen. Lokkich genôch hat Syb Overal it goed op regel en hat hy hast foar alle ploegen al in fêste skiedsrjochter regele. Der steane noch inkelde plakjes iepen. Mochten je nocht hawwe om ien fan dizze ploegjes te fluitsjen, nim dan efkes kontakt op mei Syb Overal(tel.0515-331830)

Scheidsrechters seizoen 2005 – 2006

 

A1    KNVB

 

A2    Enne Bruinsma

 

B1    KNVB

 

C1    Evert Tanja

 

C2    Jelle de Boer

 

D1    Jan Strikwerda

 

D2    Jan Strikwerda

 

D3   

 

E1    Durk de Jong

 

E2    Paul de Boer

 

E3    Andre Vink

 

E4 

 

F1    Durk – Yde Sjaarda

 

F2    Aant Hofstra

 

F3   

 

F4    Tjipke Okkema