Wepperkes -woansdei-

Programma foarbereiding SDS 1
12 juli 2005
Skiedsrjochters jeugd
14 juli 2005

Aant H. net yn Denemarken?
Ús reporter út Spannum is op it heden tiidlik efkes fan ‘e pôlle. Hy is sels sa fier fuort dat hy de tsjerketoer fan Spannum lang net sjen kin. Hy sit yn Denemarken en hat op syk west nei iets wat him oan thús tinken docht om him dochs wat thús te fielen. Jammer genôch is hy hjir net yn slagge. Ek hy hat Aant H. net sjoen. Dit mailtsje krigen wy fan Hendrik E.:

Hoi Willem
Ik bin hjir yn Denemarken op fekansje, mar Ik haw Aant hjir net sjoen. No moat Ik sizze dat it dreech siikjen is mei al die bergen en dalen en in soad bosk om my hinne. No falt san grut burd fan Aant ek net op tusken de dennen en sparren.
No Ik nim noch mar in deensk Bierke.
Oant sjen
Hendrik fan Gelf en Pjirkje

Kompetysje-yndielings
De kompetysje-yndielings fan alle senioare- en junioareteams wurde as it goed is fan ‘e wike bekend makke. Wy hoopje jim dan sa gau mooglik ynformeare te kinnen. Witte jim se, mail dit dan efkes nei info@vv-sds.nl. 

De beste fuotballer!
Wa is op it heden de beste fuotballer op ‘e wrâld? Eltsenien hat hjir faaks in oare miening oer. Ik bin fan miening dat Ronaldinho yn elts gefal ien fan de besten is op it heden Sjoch
hjir mar ris.

De âlde doaze
De KF fan Easterein hat lêsten deis op syn webside it krânsenklassemint oernommen fan ús webside. No hat de webside fan de KV fan Wommels ús âlde doaze oernommen op hun webside. Lokkich genôch hienen sy sels noch in âlde doaze stean mei foto’s. Sjoch hjir foar hun webside.

Liftwedstriid
Tseard Hofstra en Sjoukje Koudenburg dogge mei oan in liftwedstriid. Dizze kear dogge sy it yn 3 etappes. Nei 2 etappes steane sy op it 3e plak. Sy dogge it dus knap want der dogge 15 steltsjes mei. Klik
hjir om de hiele stân te besjen. De lêste etappe giet fan Biberwier(Oostenryk) nei Cesky Krumlov(Tsjechië).

Is Aant H. hast boppe wetter???????

Van: Guest at Søndervig Camping
Aan:
Info@vv-sds.nl
Hoi,
Wy rane de tinte út . It is hjir oh sa waarm.
Sjogge út op Ingelân.
Noch sa,n 1000 kilometer, dan binne wy wer werom.
Groetnis
twa lisfytsers

Soenen dit se wêze?

Hawwe jim noch nijs mail dit dan nei
info@vv-sds.nl.