Evenementen in november 2022

Skiedsrjochters jeugd
14 juli 2005
Sponsorgroep boekt earste rissultaten.
19 juli 2005

Fan herte lokwinske!
Ate Feike de Boer is hjoed jierdei. Hy wurdt 29 jier. Fan herte lokwinske! Wy hoopje dat der in moaie dei hawwe sil en dat hy in soad kadootsjes krije sil. Hy sil allinne net gau tefreden wêze. It ienige wat hy op ‘e jierdei frege wie in goeie trainer foar Nijlân 1 foar kommend seizoen. Jammer genôch binne dy al lang útferkocht……………
(klik
hjir om Ate dochs lok te winskjen)

Ate komt allinne foar in goeie nije trainer it bêd út………

Âld-haadsponsor hellet Skoalleseize ut ‘e …….
In de drukste periode van het maaiseizoen is onze grasmaaimachine stuk gegaan. Een achterwiel is compleet afgebroken. Navraag bij de leverancier leverde ons een vervelend bericht op. Het bewuste onderdeel moet uit engeland vandaan komen, en dat zal wel even duren. Nou had ik bij Autobedrijf Andre Stuiver wel eens een maaimachine zien staan, dus ben ik daar maar even gaan kijken en wat bleek ?
Het was nagenoeg de zelfde machine alleen een iets andere uitvoering. Toen ik Andre vroeg of wij de maaimachine eventueel konden gebruiken kwam er direct een spontaan JA !!!
Letterlijk zei hij : Als voormalig hoofdsponsor van SDS laat ik jullie natuurlijk niet stikken. Een woord van dank is hiervoor wel op zijn plaats vind ik.
Zo zullen komende zaterdag de geplande kaatspartijen toch op een gemaaid veld kunnen plaatsvinden.
Bestuur “Stichting Skoalleseize”
Feike Jorritsma


Speeldagenkalender
Wannear begjint de kompetysje? Wurdt der tusken âld en nij ek fuotballe? Wannear is de Midwintercup? Wannear binne de ynhelwedstriden? Moatte wy mei Aaipop ek fuotbalje? Kinne wy ús opjaan foar de fytsâlvestêdetocht of moatte wy dan bolje? Al dizze fragen kin wy beantwurdsje troch ien link te plaatsen. Klik
hjir foar de speeldagenkalender 2005-2006. Print him út en je kinne it hiele seizoen foarút.

Kompetysje-yndielings?
Wy hoopten dizze wike de kompetysje-yndielings foar alle SDS-teams kenber meitsje te kinnen. Wy lêze allinne krekt op de webside fan de KNVB dat dat noch wol in wike duorje kin.
De indelingen voor standaardelftallen van de voetbaljaargang 2005-2006 zijn bekend.

Klik hier
De indeling van de overige elftallen wordt eind juli op deze site bekend gemaakt.
Bron: www.knvb.nl

Nije baan?
Harm Stremler sit dizze simmer net stil. Hy  is drok oan ‘e gong yn syn hús mei in keamer foar de lytse dy ’t op komst is. Neffens dizze brief hat hy ek allerhande kursussen dien en hat hy in nije baan by de……………. Integrale Afvalbehandeling??? Hat Harm by de PTT wurke?? Hat hy direkteur west by DHL?? Harm soarget altiten wer foar ferrassingen………
(klik hjir)

Nijs?
Hawwe jim noch nijs, mail it nei info@vv-sds.nl.