Simmermoanne wepperkes

Wk nei 48 wedstriden
23 juni 2006
Wk nei 49 wedstriden
24 juni 2006

Ein sântiger jierren

………skarrele der in jong stel yn Boalsert…….

……op 25 juny 1981 wie de start fan de ronde fan Frankryk yn Nice….

…… en yn Fryslân wie it doe de 25 ste fan de simmermoanne

Huwelijksbootje Edwin en Dorien

…… en wie der in jong stel dat it boatsje ynstapte…….

……….Meinte en Klaske……..

 

…….de boat is ûnderwilens ferkocht……..

………mar ek sûnder boat, hawwe sij de 25 helle……

Wij lokwinskje Meinte en Klaske en harren bern Sybren, Tine en Piter fan herte mei dizze heuchlike dei en winskje jim op de 24ste fan de simmermoanne yn 2006 in geweldige moaie dei ta en noch folle lokkige jierren mei elkoar.

Wij geane der fanút dat ek jim harren graach lokwinskje wolle. Stjoer in mailtsje nei Meinte en Klaske of sykje in moaie kaart út op www.heitelan.nl

Oh ja, foar wá’t it net wit, de simmermoanne is juny. En de heamoanne is july. Mar dat is logysk, dan is der ommers nea hea.