Wk nei 48 wedstriden

Wk nei 46 wedstriden
23 juni 2006
Simmermoanne wepperkes
23 juni 2006

De earste ronde sit der op. De SDS league is in tige spannende oangelegenheid west oan’t no ta. Wikseljende koprinners, snelle klimmers, en noch snellere ôfsakkers. Ek de reade lantearn is regelmjittich troch in oare fêstholden.

Noch altiten oan de kop Peter Sijbesma. Hij wie de ienige dy’t 15 1/8 finalisten goedrieden hat en dat is seker it ferskil mei nummer 2. Tsjerk van der Pol hat nea de lieding hân mar wie der yn in lêst ticht bij. Carla Jorritsma hat er echt mear ferstân fan dan at se sels yn de gaten hat. Ruurd Boorsma hat wol de heechste útslach skore mar hij miste yn ferhâlding ta de oaren in 1/8 finalist te folle.

Mei noch 16 wedstriden te gean en noch hiel wat finalisten te riden is der noch fan alles mooglik. It is wol de fraach at Jacob Plantinga en Anna-Marie Wijnia noch echt meidogge foar de haadpriis. Mar wa wit?

 

skore 1/8 finalisten totaal
Peter Sijbesma 180 375 555
Tsjerk van der Pol 195 350 545
Carla Jorritsma 190 350 540
Ruurd Boorsma 210 325 535
Lolke Hofstra 180 350 530
Wybren Jorritsma 180 350 530
Mark Postma 170 350 520
Jelle de Boer 170 350 520
Henk Postma 195 325 520
Sybren Wesselius 190 325 515
Aant Hofstra 160 350 510
Jelte Pieter Dijkstra 160 350 510
Willem Wijnia 185 325 510
Pieter Kamstra 175 325 500
Klaas Dijkstra 170 325 495
Frouke Bleeker 170 325 495
Skelte Anema 170 325 495
Meinte Wesselius 140 350 490
Gerlof-Jan Hofstra 140 350 490
Sjoerd van Beem 190 300 490
Johan Delfsma 160 325 485
Jan Simon Jelsma 160 325 485
Minne Bonnema 160 325 485
Sjoerd Postma 185 300 485
Jeroen Brouwer 185 300 485
Freddy Scheltema 185 300 485
Bauke Jan Plantinga 185 300 485
Kees Adema 180 300 480
Bauke Dijkstra 180 300 480
Jan Stenekes 150 325 475
Marco Hoekstra 150 325 475
Gearard Posthumus 170 300 470
Jaap Zijlstra 170 300 470
Minne Joustra 165 300 465
Richt Folkerts 190 275 465
Hammie Westra 160 300 460
Trienus de Jong 155 300 455
Lisanne van Dijk 155 300 455
Feite de Haan 155 300 455
Ids de Boer 180 275 455
Rinse Joustra 150 300 450
Dirk de Jong 150 300 450
Margje Koudenburg 150 300 450
Sytze Jorritsma 200 250 450
Ate Feike de Boer 120 325 445
Bas van der Weij 145 300 445
Feike Jorritsma 170 275 445
Douwe en Foeke Reitsma 140 300 440
Hendrik de Jong 140 300 440
Gerrit Koudenburg 165 275 440
Namkje Koudenburg 160 275 435
Jan Strikwerda 160 275 435
Jacob Plantinga 180 250 430
Anne-Marie Wijnia 160 250 410