Sifers oer doelpunten

Nije sponsors
16 september 2003
Floris en Frank
17 september 2003

Der binne 2 wedstriid dagen foarby.

De earste sneon waarden der by de senioren 17 doelpunten makke yn 5 wedstriden. Gemiddeld is dat elke 26 minuten in doelpunt.

De twadde sneon waarden der 9 doelpunten makke yn 4 wedstriden. Gemiddeld is dat elke 40 minuten in doelpunt.

Totaal sjocht it der sa út.

oantal doelpunten                                    26

oantal wedstriden 9
oantal minuten 810
per hoefolle minuten in doelpunt 23