Nije sponsors

SDS 1 sneon thús tsjin De Sweach
16 september 2003
Sifers oer doelpunten
16 september 2003

Sa’t jim sjen koene yn de Treffer stiene der wat nije adfertearders yn. SDS is bliid mei de ûndersteande nije sponsors:

Autohuis Winsum út Winsum

Allicht út Snits

Veenstra Milieutechniek út Easterein

Tichelaar starters en dynamo’s út Winsum

MvM Zonweringen út Winsum

Car repair and paint centre út Winsum