Floris en Frank

Sifers oer doelpunten
16 september 2003
SDS 1 seal wint fan WZS
18 september 2003

Yn de LC fan moandei 8 september stiet op side 29 “Frank de Boer boycot de NOS”. Dit is natuurlijk syn goed rjocht want die minsken sijke toch de wedstryden mar of die se sels net útstjoere.

Mar trije siden hjerder stiet “Floris Hiemstra, de Frank de Boer van SDS,”. Wat sille we no krije wol Floris net mear mei de NOS prate. Dit hie oars krekt wat west, in trui oan mei Amercan Base der op en in pet op ‘e holle mei it goeie internet adres. Wat hie dat wat opsmite kint foar de klup. Ponghalder Popko kin dan de net begrutte kampioenskosten ek meinimme. Mar nee Floris wol net op sneintejûn bij Jack en Yourie oan tafel. Geselliche jongens oars tocht ik. Mar miskien better noch moandeis op ‘e reade bank bij Mart fertelle oer de familie (wat soenen se grutsk weze), wa at er is, wer ‘t er wei komt, wat er docht en hoe at it dochs komt dat er sa op Frank de Boer liket. Floris wol net. Tige mar dan ek tige spitich.
 Floris Hiemstra, de “Frank de Boer fan SDS”.
 Frank de Boer, de “Floris Hiemstra fan Galatasaray”.