Evenementen in november 2022

Lieder D1 yn sikenhûs
3 december 2003
Nije trainer (7)
4 december 2003


Bron: Leeuwarder Courant

Lit dit ek in waskôging wêze foar Sibe de Seefûgel. Ik haw heard dat Sjouke Sjoukema en Andries Stuiver ek al fuort west binne om slingers. By de gemeente rint in oanfraag om op seefûgels te jaeien. Dus Sibe tink derom; net mear op it fjild skite!!!