Seleksjes sneon 9-2

Weppers tongersdei 7-2
6 februari 2013
Weppers freed 8-2
8 februari 2013

ONT 1 – SDS 1
11.45: der wêze
12.00: Spagetti mei Skeltoni
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Kristian, Jacob, Dirk, Wytze, Johan, Jelmer, Harm, Redmar, Jaap, Elger, Tjeerd, Wietse

SDS 2 – Roodgeel 2
13.15: der wêze
14.30: fuotbalje
Ayanle, Sjoerd vB, Bauke, Jelte P., Gerrit, Feite, Jan-Simon, Syb, Anne, Jort, Robert, Willem, Henk, Sjoerd R.

Skaadwedstriid SDS 2
Be Quick Dokkum 2 – SDS 2
fuort 15.15
balje 17.00

SDS 3 – NOK 2
11.15: der wêze
12.30: fuotbalje
Marten, Remon, Ids, Geert, Hendrik, Jentsje, Sytse, Pytrik, Stephan, Andries, Ralph, Gerlof Jan, Gerrit,

CVVO 6 – SDS 4 
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Bram, Douwe, Steffen (doelman) , Jonathan, Broer Jacob, Arjan, Jelle de J (?), Thomas, Eeltje, Doede, S, Bart

de Wâlde 3 – SDS 5   Giet net troch
fuort:  11.00 oere
fuotbalje: 12.15 oere

Bertus,Christian,Jeroen w,Manolev,Peter, Pieter Lieuwe,Ronny,Willem v,Ype,Wichard,Robert h,Tjeerd,Gert Jan,Daan

SDS A1
rick, wietse, sjoerd, jan friso, jesse, jurjen los, jurjen e, klaas bouke, ruurd, pieter v, pieter w, gosse, jelle, teun
De A’s vertrekken 8:45. Bij de brandweer in wommels verzamelen. 13.00 voetballen.