Weppers freed 8-2

Seleksjes sneon 9-2
8 februari 2013
Programma en sa 9-2
8 februari 2013

Trainingstweet
Morgen trainen MC1 en VR 2 in Sneek. Vertrek 9.40 Wommels en 9.45 Easterein #kunstgras #damesvoetbal

Programma
It programma foar sneon kinne jim noch efkes sjen bij de
weppers fan moandei. At it allegear wol wat wurdt is de fraach.

KNVB
De KNVB hat besletten om gjin algehiele ôflasting te dwaan. It is dus ôfwachtsje wat de klupkonsuls dogge.

Seleksjes
De seleksje fan SDS A1 stiet dizze wike ek bij de seleksjes. Der stiet bij hoe let se bij de brânwacht wêze moatte.
De seleksje fan SDS 5 stiet der no ek op, mar twa oeren letter waard bekend dat it net troch giet.

Traind
SDS 1 en A1 binne der hielendal klear foar om moarn te fuotbaljen. Beide hawwe justerjûn traind op it trainingsfjild yn Easterein. SDS 1 hat fan ‘e wike dus 3 kear traind.

Sealtoernoai F-pupillen
Hatseflats, hee F-pupil. Vul dit formulier in en je doet mee aan het zaalvoetbaltoernooitje van de F-pupillen van VV-SDS op zaterdag 16 februari.
Het toernooi begint strak om 09:00 uur dus om 08:45 uur aanwezig zijn. Het toernooi
duurt tot 12:00 uur.
Dus vul in en we zien je 16 januari!!!
(let op: draag zaalschoenen en neem een goed humeur mee!)
Aanmelden kan tot vrijdag 15 februari 12:00 uur
Hans


SC Heerenveen – SC Cambuur
De foarsitter fan SC Heerenveen, Robert Veenstra, hat blykber ús
weppers fan woansdei lêzen en tocht dat dit wol kin:
shame on you mddfk!
Wy tinke net dat Sjoerd van Beem hjir sa wiis mei is.

Alderaardichst
By Nottingham Forest hawwe sy sûnt in skoftke Arabyske eigners. Dy hawwe ynmiddels al aardich wat managers fersliten:
short stay only

Harsens derby(951)
Dêrom is sealfuotbal no sa alderaardichst: