Seleksjes sneon 9-10

Weppers freed 8-10
7 oktober 2010
Utslaggen 9-10
7 oktober 2010

SDS 1 – Minnertsga 
13.30 der wêze
15.00 fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Erik, Jacob, Tsjipke, Jelmer, Mark, Harm, Redmer, Sytze, Wytze, Jacob, Marten 

SDS 2 – Urk 4
11.15 der wêze
12.30 fuotbalje
Jildert, Hendrik, Arjan, Grietzen, Andries, Arjen L, Jort,  Sjoerd  vB, Jelte P., Gerrit, Jan Simon, Syb, Anne, Geert

Joure 3 – SDS 3
12.00 der wêze
13.30 fuotbalje
Thor, Bauke, Doede, Eeltje, Christiaan P, Hendrik, Jentsje, Pieter, Sjoerd R, Bote, Gerlof V,  Ralph, Remco B.

Sleat 3 – SDS 4
13.45 fuort
15.00 fuotbalje
Lieuwe J, Johan, Rudy, Bas, Jeroen L, Frans P., Willem V, Jeroen W,  Ronny W,

Urk 10 – SDS 5
12.45 fuort
14.30 fuotbalje
Bertus, Harm A, Tjeerd, Auke, Sipke, Christiaan, Klaas K, Durk, Ype T, Jappie, Elger, Wichard, Trienus

AVC 4 – SDS 6
13.20 fuort
14.30 fuotbalje
Bram vB, Jan Bouke, Steffen, Gert Jan, Sytse, Pytrik, Thomas, Jan, Bauke Jan, Johan, Doede, Bram

SDS Da2 – Bolsward Da2

15.15 der weze
16.00 fuotbalje
Amarins, Anke, Anna Marijke, Baukje Wytske, Chrissi, Geartsje, Hester, Hotske, Janneke, Joutsen, Margriet, Sjoukje, Susan, Tineke en Tsjerkje.

Net oanwêzich
Feite – hamstring
Henk – haksine
Dirk Y – sadelpine
Jaap – kaartlizze
Harm Jan – kealleboarne
Dennis – knibbel
Robert – kût
Willem – ljisk
Stefan – wurk
Jan – nije fyts prebearje
Sybren – knibbel
Erwin – wurk
Pieter – skouder
Gerlof – studeare
Jacob S – keuken útsykje
PieterL – mais
Eddy – meane
Ids B- der op út
Ype – timmerje
Anco – fakânsje
Aant – gjin motifaasje yn de knibbel
Boudewijn – wat oars
Lieuwe M – wurk
Jacob P – knibbel
Klaas – knibbel
Ids – wat oars
Igo – wurk
Martijn – wurk
Peter – bewake