Seleksjes sneon 8-10

Weppers freed 7-10
7 oktober 2016
Reaksje SDS-bestjoer oangeande mooglike skealikens rubberen keunstgerskorrels
7 oktober 2016

SDS 1 – QVC 1 
13.45: der wêze
15.00: fuotbalje
Bauke, Erik, Jacob Klaas, Teun, Wiebe, Remco, Hendrik, Tsjipke, Jelmer, Marco, Pieter, Dirk Yde,  Elger,  Gert Jan B
Flagger: Jan Bauke Bouma

QVC 2 – SDS 2
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Hendrik, Marten, Wietze, Martijn, Dirk, Pieter, Stefan v K,  Bote, Jort,  Pieter, Tjeerd, Ralph, Jesse, Willem
Flagger: Klaas de Haan
Riders: Ralph, Boudewijn, Bote, Hendrik

sc Franeker 2- SDS 3
11.00 der wêze
12.15 fuotbalje
Jentsje, Allert, Wichard, Gert Jan, Gerlof Jan, Jan Simon, Henk, Hans, Robert, Pieter Lieuwe, Ronny, Klaas, Peter Hogerwerf

Makkum 4  – SDS 4 
13.00 der wêze
14.10 fuotbalje
Ids, Rick D, Rick H, Gert Jan H, Jelte, Igor, Doede, Douwe Doede, Ruun, Eeltje, Martijn, Jorrit,  Tseard

 SDS  VR1 – FFS VR 1
15.00 fuotbalje
Alize,  Alissa, Amarins, Akke Rixt, Christa, Geeske, Gerry Edou, Hester, Janieke, Krinz, Lysanne,   Sanne Rixt, Sieta, Tjitske
Flagger: Bertus Bootsma