Weppers freed 7-10

SDS-League: ‘Jelsmanian Devils’ pakt wykpriis!
6 oktober 2016
Seleksjes sneon 8-10
7 oktober 2016

Efkes Balje

Wij tinke dat it ferslach fan it Efkes Baljen dizze wike sa begjint: Om seker te wêzen in goed fuotbalgefoel te krijen op dizze freed, foarôfgeand oan de wedstriid wêr’t Siem en Depay ús fermeitsje moatte, wie der in grutte belangstelling foar it Efkes Baljen om 19.30 oere. Troch de whatsapp wiene in oantal aardich op skerp setten, dus…………… (sneon mear)

SDS 1 – QVC 1

Dizze wedstriid is moarn net om 14.30 mar om 15.00 oere.  12 kear fuotballen de ploegen earder tsjin elkoar yn Easterein.  Op dit skema kinne jim sjen hoe’t dat gie.

sds-qvc-histoarje

Meinte-Sixma-toernoai

Het is weer bijna herfstvakantie en dus is het tijd voor het jaarlijkse Meinte Sixma-toernooi! Woensdag 19 oktober vanaf 13.00 uur is het weer zover! Alle mini leaguers, jo-9, jo-11, jo/mo -13 kunnen zich hiervoor opgeven. Hou de site in de gaten voor het opgave formulier, maar zet het al wel vast in je agenda!
De jeugdcommissie

SDS seal

De “sealtsjes”spilen dizze wike yn Warkum tsjin Workum 4. It waard foar SDS in 5-2 nederlaach.

Efkes Balje foar froulju

Op woansdeitejûn fan 20.00 – 21.00 oere wol in groep froulju graach in ‘Efkes baljen’-groep opsette. Ynmiddels hawwe al 10 froulju harren oanmelden. Fansels kinne der noch mear by en wurdt der ek noch socht nei in trainer. Wolst ek meidwaan of hast ynteresse stjoer dan in appke nei Jacomien Heeres 06-14612155 en do komst yn de app-groep “Fuotbal Froulju”.

Doch ek mei oan de skiedsrjochterkursus!

Beste leden van SDS,
Binnenkort start de cursus ‘verenigingsscheidsrechter’ van de KNVB op ons mooie sportpark Skoalleseize.  De cursus bestaat uit vier theorie avonden en daar tussendoor het fluiten van wedstrijden onder begeleiding van een mentor. De cursus wordt gegeven door een scheidsrechter uit het betaalde voetbal. Kortom net wat voor jou! Immers, je zoekt al enige tijd naar een functie binnen de club en vindt het leuk dat er ook bij jou elke keer weer een scheidsrechter op het veld staat. Daar wil je iets voor terug geven. Bovendien: samen zijn we de club toch? Hou jij van het spelletje en wil je alles weten over de spelregels? Geef je dan nu op bij Tjerk van der Pol. De cursus start in november.
Oh ja, het is gratis en je kunt vanaf 14 jaar meedoen!
Tjerk van der Pol
0620809661

SDS-Look-a-like

Wy binne mei de nije Treffer dwaande, dus jim meie wer mei jim nije SDS-Look-a-likes komme! Fine jim in SDS’er op in fuotballer, in bekende Nederlander, in Dútser, in blomkoal, Doutzen Kroes of oars ien of wat lykjen mail ús dan in foto. It leafst fansels ek efkes mei de foto op wa ‘t jim degene lykjen fine. Wy binne hiel benijd.
Mail jim SDS-Look-a-like nei info@vv-sds.nl!

Appie is jierdei!

Ien fan de trouste SDS-supporters, Appie Posthumus, is hjoed jierdei! Fan herte lokwinske!

Foar wa ’t him hjoed net sjocht kin moarn by SDS 1 – QVC 1 yn Easterein moai efkes mei him fûstkje.

Keepersdei

Op donderdag 20 oktober (herfstvakantie) organiseert Oeverzwaluwen in samenwerking met Frans Hoek Sports een keeperspromotie- en trainingsdag  op Sportpark De Sândobbe in Koudum. Er zijn leerzame trainingen die door professionele keepertrainers gegeven worden en ten slotte is er  een  wedstrijd voor alle leeftijdscategorieën, waarvan de winnaar de titel beste keeper of keepster van het district krijgt. Een echte leer- en doedag dus.
De dag is voor alle  keepers en keepsters van  6 tot 18 jaar en is voor alle  niveaus bestemd. En lijkt het je leuk  om keeper te worden? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom!
De kosten voor deze dag bedragen € 19,90 en je krijgt  een lekkere lunch en een voetbalshirt kado. Als afsluiting is er een spectaculaire keeperdemonstratie!
Geef je nu snel op via: keepersdagkoudum@oeverzwaluwen.nl
Voor meer informatie kun je kijken op www.oeverzwaluwen.nl of op de site van Frans Hoek Sports.

Harsens derby (1769)

Lekker!

Letter mear!