Seleksjes sneon 7-11

SDS League: Durk op dreef!
4 november 2015
Weppers freed 6-11
6 november 2015

Delfstrahuizen  1 – SDS  1
12.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout,  Feiko, Grietzen, Bauke, Erik, Teun, Hendrik, Jelmer, Dirk Yde, Jort, Jaap, Sjoerd, Elger
Flagger: Sjoerd van Beem

SDS 2 – Leeuwarder Zwaluwen 3   g.n.t.
Der binn te faak te min Sweltsjes…….., dus binne se üt de kompetysje gien.

sc Bolsward 3-SDS 3
 
15.15 der wêze
16.15 fuotbalje

Feite, Ids, Wichard, Harm A, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Jan Simon, Henk, Johan, Hans, Robert, Pieter Lieuwe, Klaas, Ronny
Flagger: Daan Boersma

SDS 4 – Leons 6
11.00 der wêze
12.00 fuotbalje
Ralph, Jelmer, Broer Jacob, Arjan, Rick, Gert Jan, Sytse, Jelte, Igor, Thomas, Ruun, Wouter Jan, Peter, Stefan
  

Makkum B2 – SDS B2
vertrek 11.20
voetballen 12.30
Rijders ouders/verzorgers joshua,hedzer en grietzen.
Leider Eeltje walta
Solomon, grietzen, rients, hedzer, rutger, joshua, jack, tjalling, Gerrit gaastra en jente vd woude c3
Volgt nog een speler

Hoi allegear. Wy riide ek wol en kinne ek wol mei liede. As we mei 12en binne dan slagget it ek wol yn trije auto’s.
Groetnis Anneke