Seleksjes sneon 4-4 (ynkl. froulju)

Weppers freed 3-4
2 april 2009
Utslaggen sneon 4-4
3 april 2009

Olde Veste 1 – SDS 1  
11.30 (?) fuort
15.00 fuotbalje

Skelte, Feiko, Marten, Erik, Jacob, Tsjeard, Arnoud, Tsjipke, Tsjalling, Dirk-Yde, Anne, Harm, Redmar, Jaap.

Blauw Wit 2 – SDS 2
10.30 fuort
12.00 fuotbalje
Marten, Hendrik, Henk, Anne, Dennis, Gerrit, Feite, Jildert,  Jan Simon, Pieter, Syb, Jelmer, Sybren, Sybren

SDS 3 – Overzwaluwen 2
11.00 der wêze
12.15 fuotbalje

Bauke, Geert, Sytse, Eeltsje, Hjalmar, Ralph, Willem, Sjoerd van B., Jentsje, Sjoerd R., Peter, Jeroen, Ronny.

SDS 4 – Waterpoort Boys 3
11.45 der wêze
12.15 fuotbalje
Hendrik E, Gerlof-Jan, Arjen van Putten, Bote, Jelte, Erwin, Lieuwe, Rudy, Pieter, Bas, Romke, Coen, Frans-Pieter, Pieter L. 

SDS 5 – Rijperkerk 3 
14.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Klaas, Eddy, Bertus, Tjeerd, Anco, Auke, Sipke, Christiaan, Klaas, Jacob, Ype, Klaas  

SDS 6 – HJSC 3
14.00 der wêze
14.30 fuotbalje

Ids, Ype, Piet, Folkert R,  Douwe, Ids, Steffen, Gert Jan,  Pytrik, Johnny, Martijn, Bram.

3-4-2009: SDS A1 – Jubbega A1
Der wêze: 15.30
Spylje: 16.30
Seleksje: Harm Jan, Jort, Jelte Pieter, Peter, Ewout, Wytze, Freek, Jacob, Bauke Jan, Doede, Andries, Arjen, en …B-junioaren?
Wa net by A1:
Remco (stage)
Albert (4 giele kaarten en dus oan de kant)
Jarco (brutsen foet en rest fan it seizoen útskeakele)

Joure SC DAJ – SDS DA1 
11.15 oere fuort
12.40 oere fuotbalje 
leider: Dirk de Jong
seleksje: Anke, Anna Marijke (ride), Antje, Baukje Wytske, Cindy, Geertje (ride), Joutsen (ride), Marleen, Mette, Neeltje, Nynke (ride), Sietske, Wiepkje en IN FERRASSING!!!