Utslaggen sneon 4-4

Seleksjes sneon 4-4 (ynkl. froulju)
3 april 2009
Weppers snein 5-4
3 april 2009

Mail de útslach, in koart ferslach en bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen.

    útslach
12:15 SDS 3  – Oeverzwaluwen 2  2-6
12:30 SDS 4 – Waterpoort Boys 3  7-0
14:30 SDS 5  – Rijperkerk 3  3-1
14:30 SDS 6  – HJSC 3  2-2
16:30 SDS A1 – Jubbega A1  8-5
10:30 SDS B1 – Franeker SC B2  1-0
9:00 SDS D2 – JV Bolsward D4M  10-0
9:00 SDS E1 – LSC 1890 E4  9-1
9:00 SDS E3 – LSC 1890 E6  0-2
10:00 SDS E4 – Mulier E2  4-2
10:00 SDS F1 – Franeker SC F2  1-9
11:00 SDS F3 – Nijland F3  4-5
15:00 Olde Veste’54 d 1 – SDS 1  4-0
12:00 Blauw Wit ’34 2 – SDS 2  1-3
12:40 Joure SC DAJ – SDS DA1  5-0
12:45 Mulier C1 – SDS C1  1-4 
11:30 QVC C1 – SDS C2  19-0
9:00 Oosterlittens D4 – SDS D1  0-17
11:00 Franeker SC E3 – SDS E2  5-1
10:30 SneekWit-Zwart F3 – SDS F2  16-0
9:00 Rood Geel F5 – SDS F4  4-0

Olde Veste 1 – SDS 1   4-0
Wij tochten in regulier ferlies, mar hearden fan Harm Bergsma dat it samar de oare kant útfalle koe. Mar hoe en wat presys dat heare wij graach fan Siem Sikma.
D ‘Olde Veste 54 is een voetbalvereniging uit Steenwijk. Het is een goedvoetballende felle ploeg. Ik vond ze voor de winterstop in oosterend beter voetballen. Na deze overwinning staan ze 5 punten los van LTC met één wedstrijd minder. Dus het kampioenschap kan dÓlde Veste haast niet meer ontgaan. SDS moet proberen nog 3 punten te pakken want de onderste ploegen beginnen nu ook wedstrijden te winnen. SDS kwam in de tweede min. Al op achterstand door een goal van Clint Kruisweg. Dit was direct een fikse domper voor SDS, maar ze herstelden zich goed en voetbalden niks minder dan d ‘Olde Veste. In de 25ste. Min. verstapte Tsjalling zich en kon niet verder spelen. Redmer Strikwerda verving hem. Tot het rustsignaal was de wedstrijd in evenwicht met weinig uitgespeelde kansen voor beide elftallen. Helaas kreeg SDS in de 45min. nog een doelpunt tegen 2 – 0 door Tom de Lange. Volgens Klaas Overal en de achterhoede was het buitenspel. De tweede helft voetbalde SDS goed en zocht naar de 2 – 1. Maar ze kregen maar één kans n.l.  in de 59ste. min. na een goed uitgespeelde aanval schoot Erik Haitsma net naast. Toen Tom de Lange in de 77min. de 3 – 0 maakte gingen de koppie’s  van SDS naar beneden. De 84 ste. min. kopte Edwin Maters de 4 – 0 in het doel. De SDS spelers waren veel meer en beter gemotiveerd dan vorige week. De volgende wedstrijd is Oeverzwaluwen – SDS in Koudum.
S. Sikma.  

Blauw Wit ’34 2 – SDS 2    1-3
“It stiet as in hûs”, sei trainer/koach Klaas Okkema. Hendrik skoorde twa kear en Feite fersulvere in strafskop.

SDS 3 – Oeverzwaluwen 2       2-6
Wa’t twintich minuten foar de ein fuort gien wie, wie letter ferrast oer de útslach. It stie 2-1 mar it waard 2-6.  Der stiene twa Postma’s yn it fjild, der skoarde ien en dat wie Eeltsje net. It oare doelpunt wie fan Peter.
En….. der wie noch in tikkieterugBaukedoelpunt.

SDS 4 – Waterpoort Boys 3     7-0
Djip respekt foar de Boys. Se kamen mei 10 man, sûnder grins en sûnder lieder. Mar se wiene der wol. Yn de earste helte falt der noch ien út, doe wiene der noch 9, yn de tadde helte falt der wer ien út, doe wiene der noch 8 en doe’t der 10 minuten foar de ein noch ien útfoel wiene der noch 7 en fûn de skeids it moai genôch. De sportive wedstriid waard wûn troch SDS 4: doelpunten fan  Frans Pieter (3) , Bote, Hendrik (hij liket de dip te boppe te wêzen)  en Bas (in twake)

SDS 5 – Rijperkerk 3     3-1
It wie wer in drege wedstriid. In moaie 2-0 (Ype en Jacob) en in pear goeie kânsen. Efkes waarden de gasten wer yn de wedstriid brocht troch knoeien fan in poer bêst fuotbaljende Tjeerd.
Yn de twadde helte wie it foaral in saak fan tsjinhâlden en dat is wol tabetroud oan in keeper dy’t syn stientsje graach bijdrage wol mei geweldige refleksen en in ferdigening dy’t fan wanten wit. De treffer fan Folkert Rients wie in befrijding. 

SDS 6 – HJSC 3  2-2
Der waard 4 kear skoard gelyk ferdield. Mei de routiniers Ype Burggraaff, Piet Kempe en Ids de Boersma wist de jeugd fan 6 in fertsjinne gelykspul te heljen.
Ids de Boer skoarde út in frije traap en Pytrik benutte in strafskop.

SDS A1 – Jubbega A1 8-5
De tiid fan 16.30 om te fuotbaljen wie dan miskien de leiding net nei de sin, mar de taskôgers yn elts gefal wol. It reinde namelijk goals by de A’s. Wy ferwachtsje dan ek in wiidweidich ferslach fan dizze “kuorkebalwedstryd” fan ús fêste ferslachjouwer fan A1 Klaas Pompstra.

SDS B1 – Frjentsjer B2   1-0
Hjoed de wedstryd tsjin Frentsjer B2. Yn de earste kompetysjehelte hawwe we ferlern fan dizze jongens. Maar neffens Hendrik en my wie it de bêste wedstryd dy’t wy foar de winterstop spile hawwe. Yn de earste helte kamen we 2-0 efter. Ien fan ús beste mannen moast mei A1 mei en sa begûnen we oan de twadde helte. Fol ynset! It waard 2-2 en yn de fersnelling foarút krigen we in 5 minuten foar tiid in countergoal tsjin. Dat wie op 1 novimber fan it foarige jier. Dan no de dei fan hjoed.
 
We hawwe 11 man op it fjild en 1 op de bank. Jan de Boer dy’t wer werom komt fan in blessuere sit op de bank en is fan plan om de twadde helte wer mei te dwaan. In oare ferrassing wie Christiaan Plantinga dy’t ek oan it werom kommen is fan in blessure. Hij hat de hiele wedstriid flagge en is fan plan om folgende wike woansdei yn de útwedstryd tsjin Berltsum ek wer wat minuten te pakken.
 
De wedstryd giet los om 10.30 oere. Yn de earste helte skoart Ayanle kreas op in prachtige pass fan Stefan. Fierder wurdt der yn de earste helte in soad nei foaren rost. Yn de hoop dat de mannen foaryn de bal der wol ynsjitte. Dit komt it spul net tegoede. At de mannen wat rêstiger oan de bal wurde, dan kinne se geweldich balje. In frije traap fan Stefan rekket de peal. De werom keatsende bal is een proai fan ien fan de trije mannen dy’t der op ôfdrave liket ús as lieders. Spitigernôch  ûntstjit der in scrimmage maar de bal giet der net yn. Jammer.
 
Twadde helte. It baltsje giet better rûn en der ûnsteane wat lytse kânskes. De alve mannen stean better en der giet wat fan de mannen út. De trener fan Frjentsjer freget ús wêr’t wy op de ranglist steane. . . . In moai komplimint foar de mannen fan B1. Der falt spitich genôch gjin doelpunt mear yn de twadde helte. Der wurdt noch wol op de peal sketten. De lêste fiif minuten wurdt it dochs noch spannend. Frjentsjer krijt in pear lytse kânskes mar der bliuwt it dan ek by. De skeids fluit de wedstriid ôf. De ûntlading is grut en terjochte. Der is geweldich spile troch eltsenien en der binne wer trije punten by. We hawwe fiif punten foar op Frjentsjer mei ien wedstriid mear. We geane foar it fjirde plak.
Mannen, oant woansdei!
Jan-Rinse

Joure Da1 – SDS Da1   5-0
De koprinner tsjin de froulju fan SDS wie in nuver skoareferrin. Want SDS skoarde twa kear en Joure trije kear en dochs stie der 5-0 op it skoarboerd. Twa tikkieterugTruusballen.
 

SDS D2 – JV Bolsward D4
SDS D2 moest vanmorgen om 9 uur voetballen tegen jv bolsward. We hadden afgelopen week goed getraind en bepaalde passes geoefend.
Je moet dan  altijd afwachten of dat er op het veld ook uit komt.
Gelukkig was dat vandaag goed te zien, er werd goed gevoetbalt en iedereen bleef redelijk op z’n plekje voetballen.
Compliment daarvoor, want tegen deze tegenstanders had het ook zo maar gekund dat iedereen naar voren vliegt om te scoren.
Er werd goed gecombineerd, mooie aanvallen en nog mooiere goals, wat uiteindelijk resulteerde in een 10-0 overwinning.
Jesse stond vandaag in de goal, hij had weinig te doen, maar toen hij eindelijk een bal kreeg, vloog samen met de bal, ook zijn schoen de lucht in.
Nog even de doelpunten makers, Sietse 1 x, Bote 1x, Ramon 2 x en Almar 6 x. 
Boudewijn

sc Franeker E3 – SDS E2 
In een ijskoud Franeker, op een prachtig kunstgrascomplex bond de plaatselijke E3 de zwoegende SDS E2’ers aan de zegekar. Sinds in de winterstop wat omzettingen zijn gedaan loopt het gewoon minder goed in het team, jammer.  Gelukkig werkten de mannen hard en viel er voor het publiek genoeg te genieten. Uiteindelijk werd het 5 – 1 voor de geelblauwen. Die ook nog eens alle goals maakten.
Tjerk van der Pol, leider a.i.

SDS E 4 – Mulier E2
Vandaag stond de topper tegen Mulier E2 op het programma . Doordat beide teams evenveel wedstrijden hadden gewonnen zou dit wel eens een spannende pot worden.
Al  naar enkele minuten werd het al 1-0 voor SDS door een fraai doelpunt van Idsert.
Doordat beide teams aan elkaar gewaagd waren bleef het spannend in de eerste helft waarbij Mulier ook een paar grote kansen kreeg.
In de tweede helft kwamen we al snel op 2-0 door een doelpunt van Tom.
Maar Mulier gaf nog niet op en scoorden tegen, maar door het harde werken van het team waren we Mulier toch de baas . Door nog een doelpunt van Yward en Tom konden we er weer drie punten bijschrijven.
Einduitslag 4-2
Willem

SDS F1 – Franeker F2
Wij moesten vandaag tegen Franeker voetballen. Franeker was heel goed maar wij ook.
In de eerste helft ging het goed met ons maar de tweede helft… wat minder.
Jan stond ook goed te keepen. Jammer genoeg schoten Wytse en Jelmer op de lat en de paal.
We misten Peter wel. met 1 goal van Wytse maar toch verloren met 9-1.
groetjes Wierd

Roodgeel F5 – SDS F4
Vandaag speelden we tegen de koploper. We moesten op kunstgrasveld spelen. Dus nu konden onze jongens hun superieure techniek laten zien. Helaas beschikte Rood Geel over de nieuwe Afellay. Het werd 4 – 0. Wel kregen we lekkere ranja en namen we de strafschoppen beter!Robert